Home Kennis Onafhankelijke second opinion taxatie

Onafhankelijke second opinion taxatie

31 maart 2022
Jelmer Procee
,
Katrien Winterink
,
Lauree Jager
,
Matthijs Timmer
,
Myrthe Nielen
en
Linda van Leeuwen

Een second-opinion vereist in beginsel een taxatie van een taxateur verbonden aan een ander bureau dan de taxateur die het eerste rapport heeft opgesteld. Ook ligt een bureauonderzoek als second-opinion niet voor de hand als de twijfels bij het eerste rapport mede zien op de beoordeling van de situering van het getaxeerde object.

Kern van de zaak

Als B&W een second-opinion verlangen van een taxatie kan doorgaans niet worden volstaan met een bureautaxatie uitgevoerd door een taxateur werkzaam bij hetzelfde bureau als de eerste taxateur.

Wat speelde?

Appellant stelt schade te lijden vanwege de vestiging van arbeidsmigranten op het perceel naast zijn woning. B&W schakelen Thorbecke in voor advies. Zij adviseren dat de planologische verslechtering tot een beperkte waardedaling leidt die onder het normaal maatschappelijk risico blijft. Appellant dient een klacht in tegen de taxateur die gegrond wordt bevonden. Mede daarom verordonneert de rechtbank een nader advies op basis waarvan de rechtsgevolgen van het besluit uiteindelijk in stand worden gelaten.

Hoe oordeelt de Afdeling?

Appellant betoogt in hoger beroep dat de rechtbank dit ten onrechte deed. Het nadere advies was nog steeds ontoereikend, omdat het door een taxateur van hetzelfde kantoor was opgesteld en daardoor onvoldoende onafhankelijk en onpartijdig. Ook tegen deze taxateur is een klacht gegrond bevonden.

De Afdeling vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Weliswaar is de rechter niet gebonden aan het oordeel van de tuchtrechter, maar ook aan de second opinion kleven gebreken. Zo is volstaan met een bureau-taxatie, terwijl twijfels bestonden of het eerste rapport wel uitging van de juiste situering. Daarnaast vroegen B&W om een second-opinion.

Een second opinion vergt een eigenstandig, onpartijdig oordeel van een deskundige over de eerste taxatie. Aan dat vereiste is in een geval als dit niet voldaan wanneer er een concreet aanknopingspunt is dat de vrees voor vooringenomenheid bij de deskundige die de second opinion opstelt objectief rechtvaardigt. Nu de tweede taxatie is opgesteld door een kantoorgenoot van de eerste taxateur, kan niet zonder meer worden aangenomen dat in dit geval geen grond voor zodanige vrees bestaat, aldus de Afdeling.

Wat kunt u met de zaak?

Los van de specifieke casuïstiek leert deze uitspraak vooral dat als een bestuursorgaan vraagt om een second-opinion dit in beginsel moet worden uitgevoerd door een taxateur verbonden aan een ander bureau dan de opsteller van het eerste advies. Daarnaast moet een door de rechter gevraagde aanvullende motivering van een rapport niet te licht worden opgevat. Zeker als twijfels bestaan of de taxateur wel voldoende rekening heeft gehouden met lokale omstandigheden, kan de nadere motivering niet bestaan uit een aanvullende bureautaxatie.

ABRvS 2 maart 2022, nr. 202100288/1/A2

Planschade, B&W Meijerstad, taxatie, second-opinion, onafhankelijkheid