Home Kennis Nieuwe basisschool langs A2: ouder van leerling is belanghebbende bij besluit hogere waarden geluid

Nieuwe basisschool langs A2: ouder van leerling is belanghebbende bij besluit hogere waarden geluid

3 oktober 2013

Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Brede School Maasbracht’ zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ingevolge de Wet geluidhinder vastgesteld. Daardoor kunnen kinderen die in de toekomst naar die basisschool gaan, worden blootgesteld aan hoge geluidbelastingen. Een ouder van een van de leerlingen van de school stelt daarom tegen het besluit hogere waarden beroep in. Het college is van mening dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ouder niet als belanghebbende bij het bestreden besluit kan worden aangemerkt. Het college voert in dat verband aan dat de ouder op een afstand van ongeveer 750 meter van de locatie waar de school is voorzien woont en geen zicht heeft op die locatie. De Afdeling verwerpt dit verweer in een uitspraak van 26 juni 2013.

De Afdeling brengt allereerst in herinnering de uitspraak van 27 mei 2009, nr. 200805817/1/M2 (AB 2009/329 , m.nt. J.H. Geerdink). In die uitspraak heeft de Afdeling de tot dan toe bestendige lijn verlaten dat alleen de aanvrager van een besluit hogere waarden en de eigenaar dan wel de bewoner van een woning waarvoor een dergelijke waarde is vastgesteld aan te merken zijn als belanghebbenden. Zoals de Afdeling in de uitspraak van 27 mei 2009 heeft overwogen, is het besluit tot vaststelling van hogere waarden vanwege de voorgenomen wijziging of aanleg van een (spoor)weg, of van de voorgenomen bouw van een woning of een ander geluidgevoelig gebouw of terrein, een noodzakelijke voorwaarde om de voorgenomen activiteit, eventueel na het nemen van vervolgbesluiten in het kader van de ruimtelijke ordening, te realiseren. Bij zo’n besluit zijn rechtstreeks de belangen betrokken van iedere persoon die door de realisering van de voorgenomen activiteit rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt.

Vervolgens toetst de Afdeling of de ouder rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. In dat verband acht de Afdeling het van belang dat het college ter zitting te kennen heeft gegeven dat appellant ouder is van een kind dat thans naar basisschool ‘Het Palet’ dan wel basisschool ‘De Tweesprong’ gaat, dat het kind nog twee à drie jaar basisonderwijs moet volgen, dat de kinderen die naar deze basisscholen gaan, als gevolg van het plan naar de brede school zullen gaan en dat de school is voorzien op een afstand van ongeveer 80 meter van de A2. Dit betekent dat sprake is van een actueel en voldoende concreet, persoonlijk (kenmerkend) belang. Vast staat immers dat het kind van appellant onderwijs zal volgen in de brede school en daar gedurende enige jaren geluidbelasting van de A2 zal ondervinden.

Hiermee sluit de Afdeling aan bij haar jurisprudentie dat ouders van schoolgaande kinderen een eigen belang hebben bij realisering dan wel behoud van een gezond schoolklimaat voor hun kinderen (zie voor een vereniging van ouders met een collectief belang: ABRvS 11 november 2009, nr. 200808595/1/H1, zie voor individuele ouders: ABRvS 17 maart 2010, nr. 200905011/1/H1).

Bron: ABRvS 26 juni 2013, nr. 201300696/1/R6, AB 2013/311 (m.nt. J.H. Geerdink)

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail