Home Kennis Nadeelcompensatie Casa Don Arroyo

Nadeelcompensatie Casa Don Arroyo

4 november 2020
Jelmer Procee
,
Katrien Winterink
,
Lauree Jager
,
Matthijs Timmer
,
Myrthe Nielen
en
Linda van Leeuwen
Het gaat hier om de einduitspraak in vervolg op de tussenuitspraak van 6 november 2019 (nr. 201809115/1/A2). Hierin concludeerde de Afdeling onder andere dat de Minister ten onrechte risicoaanvaarding had aangenomen t.a.v. de schade vanwege tijdelijke werkzaamheden. In de einduitspraak blijkt dat de ondervonden hinder niet afwijkt van de hinder die de eigenaar had ondervonden op basis van de uitvoeringsvariant waar hij ten tijde van zijn investering rekening mee had moeten houden, zodat de schade alsnog voor zijn rekening komt.

Wat speelde?

Casa Don Arroyo, een restaurant in Rosmalen, verzoekt om nadeelcompensatie als gevolg van het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen (hierna: het Tracébesluit). Zij stelt dat haar pand vanwege een planologische verslechtering minder waard is geworden en dat zij inkomensschade heeft gelegen vanwege de uitvoeringswerkzaamheden. In de tussenuitspraak oordeelde de Afdeling dat de Minister onvoldoende had gemotiveerd waarom het pand niet in waarde was verminderd en waarom de inkomensschade voorzienbaar was.

In het nieuwe besluit concludeert de Minister dat een bedrag van EUR 30.000,= voor vergoeding in aanmerking komt als waardevermindering. De inkomensschade blijft voor eigen rekening. De hinder die Casa Don Arroyo mocht verwachten o.b.v. de Trajectnota 1996 verschilt niet wezenlijk met de hinder vanwege het Tracébesluit. Voor zover toch enige extra hinder verwacht had mogen worden, overstijgt de daaruit voortvloeiende schade niet het normaal ondernemersrisico.

Hoe oordeelt de Afdeling

De Afdeling gaat mee in de redenering van de Minister. Dat de schadeduur langer is geweest, dan de duur van de aanleg van de kunstwerken nabij het restaurant, laat onverlet dat de aard en omvang van de hinder o.b.v. de uitvoeringsvariant zoals voorzien in het Tracébesluit niet wezenlijk verschilt dan de te verwachten hinder o.b.v. van de variant beschreven in de Trajectnota. Verder overweegt de Afdeling dat Casa Don Arroyo onvoldoende heeft gesteld om te twijfelen aan de uitkomst van de planologische vergelijking.

Wat kunt u met de zaak?

Het komt geregeld voor dat bij langlopende infrastructuurprojecten verschillende uitvoeringsvarianten de revue passeren. De beoordeling van de voorzienbaarheid van de tijdelijke schade vereist vergelijking tussen de te verwachten hinder o.b.v. van de bij de investeringsbeslissing voorziene variant en de hinder o.b.v. van de uiteindelijk gekozen variant. Verschilt die hinder niet wezenlijk, dan komt de schade voor eigen rekening.

ABRvS 14 oktober 2020, nr. 201809115/2/A2.

Nadeelcompensatie, Min IenW, voorzienbaarheid, uitvoering werkzaamheden, vergelijking uitvoeringsvarianten.