Home Kennis Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

Let op! – Tijdelijke Regeling energie-efficiëntie

19 augustus 2015
Lianne Barnhoorn

Op 10 juli 2015 is een Tijdelijke (ministeriële) Regeling in werking getreden, die voorziet in de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Hiermee wordt een stap gezet naar het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Deze relatief onbekende regeling kan voor bedrijven een grote impact hebben. De Tijdelijke Regeling brengt zelfs verplichtingen met zich mee, die vóór 5 december 2015 uitgevoerd moeten zijn. Aanleiding genoeg om in dit blogbericht stil te staan bij de werking van deze Tijdelijke Regeling.

Welke verplichtingen?

1.  Het ondergaan van een energie-audit

De Tijdelijke Regeling stelt een energie-audit verplicht voor ondernemingen, die economische activiteiten ontplooien en die niet tevens behoren tot de categorie kleine en middelgrote ondernemingen (de zogenaamde KMO’s). Concreet gaat het om grote ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet meer dan 50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal meer dan 43 miljoen EUR bedraagt.

De verplichtingen houden in dat de onderneming een energie-audit ondergaat die uiterlijk op 5 december 2015 en vervolgens ten minste elke vier jaar, wordt uitgevoerd. Een energie-audit is een inventarisatie van het energieverbruik en de mogelijkheden tot reductie hierin. Daarnaast dient van de energie-audit een verslag te worden gemaakt.

Uitzondering: Ondernemingen die zijn toegetreden tot de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) zijn vrijgesteld van de verplichting een energie-audit uit te voeren. Ditzelfde geldt voor ondernemingen die een gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, dat voldoet aan de minimum-criteria van de richtlijn. De facto voeren deze ondernemingen al een energie-audit uit.

2.  Uitvoeren van een kosten-batenanalyse

Een kosten-batenanalyse moet worden uitgevoerd door alle inrichtingen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. De kosten-batenanalyse ziet op situaties waarin een bedrijf voornemens is om – bijvoorbeeld – een nieuwe stookinstallaties voor elektriciteitsopwekking of een nieuw warmtenet of koudenet op te richten.

Uitzonderingen: In de Tijdelijke Regeling zijn uitzonderingen opgenomen voor, kort gezegd, kleine wijzigingen, noodvoorzieningen en inrichtingen die onder het toepassingsbereik van de Kernenergiewet vallen.

Tijdelijk karakter

De regeling heeft een tijdelijk karakter omdat voor een volledige en correcte implementatie van de richtlijn een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht noodzakelijk is. Gelet op het feit dat de richtlijn uiterlijk 5 juni 2014 geïmplementeerd diende te zijn, is ervoor gekozen de energie-audit en de kostenbatenanalyse tijdelijk in de hierboven genoemde regeling onder te brengen. Nadat de wijziging van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht in werking is getreden, zal de Tijdelijke Regeling worden ingetrokken.

De Tijdelijke Regeling is hier terug te vinden.