Home Kennis Kruimel of geen kruimel? (IV)

Kruimel of geen kruimel? (IV)

16 oktober 2017
Lianne Barnhoorn

De transformatie van leegstaande kantoren naar woningen en het herontwikkelen van voormalige industrielocaties. De zogenoemde ‘kruimelregeling’ wordt steeds vaker gebruikt om deze ontwikkelingen in strijd met het bestemmingsplan van de grond te krijgen. De reikwijdte van de kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht is al enige tijd onderwerp van discussie. In een uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1192) geeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst definitief duidelijkheid over de reikwijdte van de kruimelregeling. Voor Robin Aerts en Lianne Barnhoorn was dit reden te meer om in een noot bij deze uitspraak de problematiek rondom de reikwijdte van de kruimelregeling in kaart te brengen.

De discussie over de reikwijdte van de kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor) spitst zich toe op de in artikel 5, zesde lid, Bijlage II, Bor opgenomen uitzonderingsbepaling. Op grond daarvan is de kruimelregeling niet van toepassing op activiteiten als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Maar hoe moet deze bepaling precies worden uitgelegd, wat is het exacte toepassingsbereik?

De Afdeling geeft daar in de uitspraak van 3 mei 2017 duidelijkheid over. Voor het bepalen van het toepassingsbereik van (de uitzonderingsbepaling van) artikel 5, zesde lid, Bijlage II, Bor is uitsluitend kolom 1 van de onderdelen C of D van het Besluit m.e.r. relevant. Of daarbij daadwerkelijk drempelwaarden worden overschreden (kolom 2), is niet relevant (zie al eerder in Vz. ABRvS 7 december 2016). Dat geeft een duidelijk criterium om te bepalen wanneer de kruimelregeling mag worden toegepast.

In de noot zoomen Robin Aerts en Lianne Barnhoorn in op de discussie rondom de reikwijdte van de kruimelregeling. Daarbij bespreken zij de betekenis van de uitspraak van de Afdeling van 3 mei 2017 voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag hoe om te gaan met het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ in relatie tot de kruimelregeling.

Bent u benieuwd geworden naar de noot, lees ‘m dan hier.