Home Kennis Groen licht voor het wetsvoorstel Wet windenergie op zee

Groen licht voor het wetsvoorstel Wet windenergie op zee

3 april 2015

Op 25 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet windenergie op zee aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van nieuwe windturbineparken op zee.

Wetsvoorstel Wet windenergie op zee

De Wet windenergie op zee voorziet in een integraal wettelijk stelsel voor het aanwijzen van geschikte locaties voor windturbineparken op zee en de uitgifte van vergunningen voor de bouw en exploitatie van deze parken.

Het uitgangspunt van het voorstel is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen gebieden die zijn aangewezen in het nationaal waterplan. Bij de aanwijzing van een kavel worden de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten en afwegingskaders voor de Noordzee betrokken. Het kavelbesluit wordt voorbereid door middel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van de voorbereiding wordt een milieueffectrapport opgesteld waarin de effecten van eenpark op het milieu in beeld worden gebracht.

Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt de procedure van vergunningverlening. De houder van de vergunning krijgt het exclusief recht om over te gaan tot de bouw en de exploitatie van het park.

Stand van zaken

Op 26 maart jl. is het (gewijzigd) wetsvoorstel aangeboden aan de Eerste Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel nog voor het zomerreces afgehandeld kunnen worden. Uiteraard houden wij u op dit blog op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rond het wetsvoorstel.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail