Home Kennis Europese Commissie publiceert nieuwe regels voor staatssteun aan de landbouw-, de bosbouw- en de visserij- en aquacultuursector

Europese Commissie publiceert nieuwe regels voor staatssteun aan de landbouw-, de bosbouw- en de visserij- en aquacultuursector

6 januari 2023
Marleen Botman
In december 2022 heeft de Europese Commissie de herziene staatssteunregels voor de landbouw- de bosbouw- en de visserij- en aquacultuursector goedgekeurd. Met de herziening van de staatssteunregels wordt aansluiting gezocht bij de strategische prioriteiten van de EU, waaronder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (“GLB”), het gemeenschappelijk visserijbeleid (“GVB”) en de Europese Green Deal. Op basis van deze regels is staatssteun onder voorwaarden vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie of kan staatssteun onder voorwaarden worden goedgekeurd. De regels zijn van groot belang voor (decentrale) overheden die om uiteenlopende redenen steun wensen te verlenen aan ondernemingen die in deze sectoren actief zijn.

Goedgekeurde pakket

Het goedgekeurde pakket bevat de volgende regelgeving:

  • De herziene groepsvrijstellingsverordening voor de landbouw (“GVVL”);
  • De herziene groepsvrijstellingsverordening voor de visserij (“GVVV”);
  • De nieuwe richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden (“landbouwrichtsnoeren”); en
  • De nieuwe richtsnoeren voor staatssteun in de visserij- en aquacultuursector (“visserijrichtsnoeren”).

Daarnaast heeft de Europese Commissie besloten de de-minimisverordening voor de visserij met een jaar te verlengen.

De herziene groepsvrijstellingen

Op grond van de GVVL en de GVVV worden specifieke categorieën steun gedefinieerd die zonder verplichte aanmelding en goedkeuring van de Europese Commissie kunnen worden verleend. Het aantal categorieën waarvoor steun kan worden verleend is uitgebreid. Zo kan er onder de nieuwe verordeningen steun worden verleend voor schade veroorzaakt door beschermde dieren, voor verbintenissen op het gebied van milieubeheer, voor samenwerking in de landbouw- en de bosbouwsector en voor de preventie of het herstel van schade veroorzaakt door slecht weer in de visserijsector.

De herziene GVVL en GVVV zijn vanaf 1 januari 2023 van toepassing.

De herziene landbouwrichtsnoeren

Ten aanzien van de nieuwe landbouwrichtsnoeren, op basis waarvan staatssteun die moet worden aangemeld door de Europese Commissie vereenvoudigd kan worden goedgekeurd, zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Een nieuwe, vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van staatssteun voor maatregelen die worden medegefinancierd in het kader van het GLB;
  • Een ruimer toepassingsgebied van maatregelen ter bestrijding van dierziekten en plantenplagen;
  • Nieuwe stimulansen voor landbouwers om zich te verbinden tot regelingen in het kader waarvan ze strengere milieunormen naleven dan wettelijk vereist is.

De herziene landbouwrichtsnoeren zijn vanaf 1 januari 2023 van toepassing.

De herziene visserijrichtsnoeren

Onder de nieuwe visserijrichtsnoeren zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Een ruimer toepassingsgebied van maatregelen ter bestrijding van dierziekten in de aquacultuur;
  • De invoering van nieuwe categorieën steun, zoals steun voor vloot- en stopzettingsmaatregelen (in overeenstemming met het EFMZVA).

De herziene visserijrichtsnoeren zullen van toepassing zijn wanneer alle taalversies beschikbaar zijn. Tot die tijd zijn de huidige visserijrichtsnoeren van toepassing. De taalversies zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar zijn.

De-minimisverordening voor visserij

Verder heeft de Europese Commissie ook de de-minimisverordening voor visserij verlengd tot en met 31 december 2023. Onder de-minimisverordeningen kunnen relatief kleine steunbedragen zonder aanmelding worden verleend, wegens de geringe impact op de mededinging. De de-minimisverordening voor visserij hanteert lagere plafonds dan de algemene de-minimisverordening. De Europese Commissie zal het komende jaar onderzoeken of de visserij- en aquacultuursector beter onder de algemene de-minimisverordening zou kunnen worden gebracht.