Home Kennis De contouren van de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

De contouren van de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

19 februari 2015

De uitvoeringsregelgeving van het Rijk op het gebied van het omgevingsecht bestaat momenteel uit een stelsel van ongeveer 120 verschillende AMvB’s en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Het doel van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Om dit doel te bereiken is de inrichting van een nieuw stelsel van uitvoeringsregelgeving van groot belang.

Op 18 februari jl. heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer aangeboden waarin de contouren van de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet zijn weergegeven. De Omgevingswet zal worden uitgewerkt in vier AMvB’s:

  • Het Omgevingsbesluit zal de algemene en procedurele bepalingen ter uitwerking van de instrumenten van het wetsvoorstel bevatten die voor alle doelgroepen relevant zijn. Het besluit zal uitwerken welke voorbereidingsprocedure geldt voor welke omgevingsvergunning en wie daarbij het bevoegd gezag is. Daarnaast zal het bepalingen bevatten voor onder meer grondexploitatie en de milieueffectrapportage.
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving brengt alle inhoudelijke regels voor bestuursorganen over de leefomgeving bij elkaar. Een omvangrijk deel van het besluit zal het stellen van instructieregels betreffen.
  • Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving stellen algemene, rechtstreeks werkende regels aan activiteiten in de leefomgeving. Beide besluiten zijn gericht tot alle initiatiefnemers die deze activiteiten uitvoeren. Het Besluit activiteiten leefomgeving bundelt de regels over activiteiten die door bedrijven worden verricht. In het Besluit bouwwerken leefomgeving komen regels samen voor activiteiten die door voornamelijk door bedrijven en burgers worden uitgevoerd, namelijk de regels over bouwwerken.

De minister stelt in zijn brief dat de nieuwe uitvoeringsregelgeving voor een betere ordening, stroomlijning en harmonisatie van regelgeving zal zorgen. Regels zullen vindbaar bij elkaar worden gebracht en op elkaar afgestemd. Onnodige verschillen binnen de uitvoeringsregelgeving zullen worden weggenomen. Daarnaast zal ook de gelaagdheid van het omgevingsrecht worden aangepakt door alle inhoudelijke normen vast te leggen in de AMvB’s. Dit zal de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten en tijdige implementatie van Europese richtlijnen gemakkelijker maken.

De opbouw van de AMvB’s zal lopen tot eind 2015. Het opstellen van de AMvB’s zal worden gevolgd door een zorgvuldig proces van brede maatschappelijke consultatie en de formele effectentoetsen. De ontwerp AMvB's zullen, wanneer deze gereed zijn, aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Kortom, er is nog veel werk te doen..

Kamerbrief over uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail