Home Kennis Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: vol gas vooruit richting zero-emissie wagenparken en OV-bussen! Hoe? Met duurzaam inkopen

Blogreeks ontwerp-Klimaatakkoord: vol gas vooruit richting zero-emissie wagenparken en OV-bussen! Hoe? Met duurzaam inkopen

18 januari 2019
Elisa Palm

Dit is het twaalfde deel van onze blogreeks over het ontwerp-Klimaatakkoord. In deze reeks bespreken wij verschillende onderwerpen waarover partijen aan de klimaattafels met elkaar afspraken hebben gemaakt. In dit bericht staat duurzaam inkopen centraal.

De sectordoelstelling voor mobiliteit is een maximale CO2-uitstoot van 25 Mton in 2030. Uitgaande van de huidige emissies en de verwachte mobiliteitsontwikkelingen leidt dit tot een reductieopgave van minimaal 7,3 Megaton CO2 in 2030. Teneinde de 2030 ambitie te realiseren zet de Mobiliteitstafel onder meer in op duurzaam inkopen. Dat doet zij over verschillende geledingen.

Verduurzaming vloot Rijk

Zo stimuleert het Rijk de verduurzaming van de eigen vloot door de inzet van schone voertuigen, duurzame energiedragers en het programma Duurzaam Inkopen. Daarnaast treedt de Rijksrederij op als launching customer voor duurzame biobrandstoffen in vaartuigen. Defensie zet waar mogelijk duurzame biobrandstoffen in al haar operationele voer-, vaar- en vliegtuigen in.

Bussen

Ook werken provincies, vervoersregio’s, netbeheerders, energieproducenten, het Rijk en het bedrijfsleven samen aan de verdere uitrol en opschaling van zero-emissie bussen en de noodzakelijke alternatieve tank- en laadinfrastructuur door middel van het Bestuursakkoord zero-emissie bus (BAZEB). In 2025 zullen alle nieuw instromende OV-bussen zero-emissie zijn, zodat in 2030 alle ongeveer 5.000 OV-bussen zero-emissie zijn. Voor waterstofbussen is de verwachting dat in 2025 ook flinke sprongen gemaakt zullen zijn. In de tussenliggende periode kent de businesscase nog een onrendabele top die nog onvoldoende snel daalt. Bundelen van de vraag (over de diverse concessies), nieuwe financieringsarrangementen en het betrekken van het Nederlandse bedrijfsleven en internationale exportkansen moeten zorgen voor een daling van de kostprijs. Het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben het initiatief genomen een roadmap te ontwikkelen die deze punten adresseert. De roadmap moet in 2019 zijn opgeleverd.

Leerlingenvervoer

Daarnaast zullen gemeenten, provincies, netbeheerders, energieproducenten, het Rijk en het bedrijfsleven werken aan de nadere uitrol en opschaling van zero-emissie doelgroepenvervoer met het Bestuursakkoord zero-emissie doelgroepen vervoer. Onderdeel hiervan is dat 50% van de taxi’s in 2025 zero-emissie zullen zijn.

Zero-emissie reinigingsvoertuigen

Gemeenten, provincies, energieproducenten, het Rijk en het bedrijfsleven zullen begin 2019 een nieuw convenant voor zero-emissie reinigingsvoertuigen uitwerken, inclusief tijdspad.

Inkoop zero-emissie wagenparken overheid

Ook is aan de Mobiliteitstafel afgesproken dat regionale overheden regionale programma’s opstellen waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot de inkoop van het eigen wagenpark. Uitgangspunt is dat lichte voertuigen per 2030 emissieloos zijn. Zware voertuigen (>3500 kg) per 2030 zoveel als mogelijk. De regionale programma’s gaan ook uit van duurzaam inkoop van doelgroepenvervoer. Afgesproken is in 2025 zoveel als mogelijk emissieloos te zijn en per 2030 volledig emissieloos.

Verder is afgesproken dat het rijkswagenpark in 2028 volledig emissieloos is. In het verlengde daarvan zal ook de hiervoor benodigde laadinfrastructuur bij rijksgebouwen en overige rijkskantoren en locaties worden gerealiseerd (circa 2.400 laadpunten).

Duurzaam wagenpark biedt voordelen in aanbesteding

Tot slot goed nieuws voor bedrijven met duurzame wagenparken: het Rijk en de decentrale overheden hebben toegezegd dat bedrijven die hun wagenpark hebben verduurzaamd voordeel krijgen bij relevante aanbestedingen. Daarvoor ziet de Mobiliteitstafel twee mogelijkheden. Ofwel door in de aanbesteding een hoge mate van duurzaamheid te eisen ofwel door duurzaamheid op te nemen als zwaarwegende wegingsfactor bij gunning.

Met andere woorden: verduurzamen loont. Stilstaan is geen optie. Aan de slag!

Lees hier verder in het ontwerp-Klimaatakkoord, hoofdstuk C.2.2 Opgave en ambitie 2030, C2.3 Afspraken Duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit, C2.4 Afspraken Elektrisch vervoer en D10 Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid.