Home Kennis AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Omgevingsbesluit

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Omgevingsbesluit

Op 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. De openbare internetconsultatie hiervan zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens zijn de ontwerpbesluiten aan het parlement  voorgelegd. Dit blogbericht gaat over het Omgevingsbesluit, waarin drie thema’s zijn aan te wijzen: de toedeling van bevoegdheden bij de omgevingsvergunning, procedures en overige onderwerpen. Allereerst wordt uiteengezet voor wie en wanneer het Omgevingsbesluit van belang is.

Wanneer is het voor wie van belang?

Het Omgevingsbesluit bevat geen inhoudelijke regels maar procedurele bepalingen en bepalingen van algemene aard die van belang zijn voor zowel overheden, burgers en bedrijven. Burgers of bedrijven kunnen in het Omgevingsbesluit vinden welke procedures ze moeten doorlopen en wie het bevoegde gezag is. Het Omgevingsbesluit geeft ook duidelijkheid over instrumenten als milieueffectrapportage, kostenverhaal en financiële zekerheidsstelling.

De toedeling van bevoegdheden bij de omgevingsvergunning

Uitgangspunt is het beginsel ‘decentraal, tenzij’, waarbij gemeenten en waterschappen primair bevoegd zijn, tenzij er een reden is om een ander bestuursorgaan bevoegd te maken. De uitzonderingen op deze hoofdregel worden in dit besluit geregeld, zodat in alle gevallen duidelijk is welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn.

Een aantal vergunningenstelsels dat voorheen buiten het bereik van de Wabo viel, is binnen de werkingssfeer van de Omgevingswet gebracht, zoals vergunningen voor ontgrondingen en beperkingengebiedactiviteiten bij wegen en spoorwegen. Hierdoor kan voor nagenoeg ieder initiatief met gevolgen voor de fysieke leefomgeving één gecombineerde aanvraag worden ingediend, waarvoor één omgevingsvergunning wordt verleend door maar één bevoegd gezag. Ook kunnen gecoördineerde omgevingsvergunningen door één coördinerend bestuursorgaan worden verleend. De bedoeling is om de bevoegdheidsverdeling op deze manier inzichtelijker te maken

Procedures

In het Omgevingsbesluit zijn de procedurele regels opgenomen die aanvullen wat in de Omgevingswet en in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen. Het gaat om de procedurele bepalingen van de projectprocedure, milieueffectrapportage, de omgevingsvergunning en overige procedurele regels.

Overige onderwerpen

Onder de overige onderwerpen vallen de bepalingen over kostenverhaal, financiën en digitale voorzieningen. Dit besluit geeft daarnaast aan in welke gevallen via een voorschrift bij een omgevingsvergunning financiële zekerheid kan worden gesteld om financiële risico’s af te dekken. Ook is digitalisering een belangrijk onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Dit besluit faciliteert het elektronisch doen van aanvragen, meldingen en het indienen van gegevens en bescheiden.

Verhouding tot voorheen geldende regelgeving

Het Besluit milieueffectrapportage is geheel opgegaan in dit besluit. Van onder andere de volgende besluiten zijn (grote) delen overgegaan naar dit besluit: het Besluit omgevingsrecht, het Besluit ruimtelijke ordening en het Waterbesluit. De delen uit deze besluiten die niet zijn overgegaan in het Omgevingsbesluit zijn ingetrokken of opgenomen in de andere AMvB’s die onder de Omgevingswet hangen. Ook zijn delen van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Waterwet opgegaan in het Omgevingsbesluit.

Op dit blog houden wij de ontwikkelingen rondom deze AMvB (en andere AMvB’s) nauwgezet bij.