Home Kennis Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

20 mei 2014

Op 15 mei jl. is de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. In deze tranche krijgen negen gemeenten de mogelijkheid om te gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, vergelijkbaar met een omgevingsplan zoals voorzien in de toekomstige Omgevingswet. Ook worden de haven- en industriegebieden Oosterhoorn Delfzijl en Eemshaven Eemsmond aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Bestemmingsplan met bredere reikwijdte

Namens de gemeenten Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde zijn gebieden aangemeld om te experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Met deze pilot wordt geëxperimenteerd met de in de toekomstige Omgevingswet beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan. In de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet wordt een wettelijke grondslag gegeven aan deze experimentele bestemmingsplannen.

De experimentele bestemmingsplannen zijn niet langer beperkt tot regels met betrekking tot ‘een goede ruimtelijke ordening’, zoals de huidige, traditionele bestemmingsplannen. De planregels mogen nu ook strekken ten behoeve van het ‘bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’ en het ‘doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies’. Ook regels over milieu, natuur, cultureel erfgoed, bomen en welstand kunnen nu in het bestemmingsplan worden opgenomen. Hiertoe kunnen verschillende verordeningen in het bestemmingplan worden geïntegreerd; denk bijvoorbeeld aan de APV, kap-, en ligplaatsenverordening.

De nieuwe plannen kennen bovendien een looptijd van niet tien, maar twintig jaar en bieden de mogelijkheid om voorlopige bestemmingen toe te delen voor de duur van tien jaar (in plaats van vijf jaar).

In het kader van dit experiment mag verder worden afgeweken van een aantal onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet geluidhinder (Wgh), het Besluit geluidhinder (Bgh), de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Ontwikkelingsgebied

De haven- en industriegebieden Oosterhorn (gemeente Delfzijl) en Eemshaven (gemeente Eemsmond) zijn in deze tranche aangewezen als ontwikkelingsgebied, waardoor het gemeentebestuur kan sturen op het gebruik van de milieugebruiksruimte. Dit betekent dat het bestuur de mogelijkheid heeft om in de betreffende gebieden te sturen op mogelijkheden voor bedrijven en op functies die binnen de regelgeving kunnen worden toegevoegd.

Overige wijzigingen

  • Ten behoeve van het project Dijckerwaal (gemeente Westland) kan een tijdelijke omgevingsvergunning worden verleend waarmee gedurende vijftien jaar kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.
  • De gemeente Hoogeveen wordt toegevoegd aan het experiment met de verlichte bouwtoets. Met dit experiment wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een aantal bouwwerken vereenvoudigd, doordat niet vooraf door het bevoegd gezag wordt beoordeeld of het desbetreffende bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. De initiatiefnemer is daarvoor – net als bij vergunningvrij bouwen – zelf verantwoordelijk.
  • In de provincie Flevoland kunnen bij een bestemmingsplan locaties worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige windturbines, die economisch of technisch zijn afgeschreven, moeten worden gemoderniseerd of vervangen. Met dit experiment wordt vooruitgelopen op een meer algemene moderniseringsbepaling in het kader van de Omgevingswet.
  • De gebieden Amstel III en Teleport in Amsterdam zijn aangewezen als innovatief experiment voor wat betreft de voorzienbaarheid van planschade. Hierdoor wordt functiewijziging in geval van leegstand gemakkelijker te realiseren.

Bronnen:

Zie (voor een uitgebreidere beschrijving van de wijzigingen en mogelijkheden van het verbrede bestemmingsplan) Stb. 2014, nr. 168.

Zie meer informatie over de Crisis- en herstelwet en een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie ook onze website www.crisisenherstelwet.com.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail