Home Kennis Wijziging Bouwbesluit 2012: vanaf 2023 verbod op energie-onzuinige kantoren

Wijziging Bouwbesluit 2012: vanaf 2023 verbod op energie-onzuinige kantoren

6 november 2018

Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Met deze wijziging wordt een zogenoemde label C-verplichting voor kantoren ingevoerd. Kantoren die op 1 januari 2023 niet tenminste energielabel C hebben, mogen niet worden gebruikt. Deze verplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

Achtergrond

In het regeerakkoord staat dat het kabinet zich richt op een CO2-emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Kantoren veroorzaken een deel van de CO2-uitstoot. Met de invoering van deze labelverplichting zet het kabinet een eerste stap om de uitstoot van kantoren terug te dringen. In het Klimaatakkoord volgen mogelijk verdergaande maatregelen. Een streven van het Rijk is om een bijna CO2-neutrale gebouwde omgeving te hebben in 2050.

Inhoud wijziging

Hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2012 bevat technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu. Met de wijziging wordt een afdeling 5.3 (Labelverplichting, bestaande bouw) en een artikel 5.11 toegevoegd aan dit hoofdstuk. Artikel 5.11 lid 1 bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Er is voor gekozen om in dit lid niet van de labelklasse te spreken maar van een energielabel met een bepaalde energie-index (EI). Een EI van 1,3 is op dit moment gelijk aan labelklasse C.

In de gevallen waarin de kwaliteit van het gebouw onvoldoende is om een label C te krijgen, is het nodig de voor kwaliteitsverbetering benodigde voorzieningen tijdig te treffen. Als die voorzieningen niet voor 1 januari 2023 zijn getroffen, mag het kantoor niet in gebruik worden genomen of gebruikt. Werk aan de winkel voor gebouweigenaren dus!

Wanneer de labelplicht wordt overtreden, kan het bevoegd gezag de gebouweigenaar of gebruiker waarschuwen en de gelegenheid geven alsnog aan de verplichting te voldoen. Het bevoegd gezag kan echter ook een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Uitzonderingen

Overigens bevat artikel 5.11 wel een aantal uitzonderingen op de labelplicht. Zo geldt deze verplichting bijvoorbeeld niet voor een afzonderlijk kantoorgebouw met minder dan 100 m² aan kantoorfuncties en nevenfuncties. Daarnaast zal in de gevallen waarin de terugverdientijd van de benodigde energiebesparende maatregelen meer dan 10 jaar is, de gebouweigenaar of gebruiker kunnen volstaan met het treffen van alle maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. In de praktijk kan dit betekenen dat bepaalde kantoorgebouwen ook ná 2022 nog een hogere EI ofwel een slechtere labelklasse mogen hebben.

Meer weten? Lees hier het besluit en de Nota van Toelichting.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail