Home Kennis Wijziging Besluit Omgevingsrecht ten behoeve van opvang asielzoekers

Wijziging Besluit Omgevingsrecht ten behoeve van opvang asielzoekers

24 september 2015
Daniëlle Roelands - Fransen

Per 9 september jl. is een gecombineerd besluit tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van de bijlagen I en II bij de Crisis- en herstelwet (tiende tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht genomen (Stb. 2015, 323). Hier wordt uitsluitend stilgestaan bij de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht in relatie tot de opvang van asielzoekers.

Ingegeven door een reeds enige tijd geleden ingezette toename van het aantal asielzoekers is de wens ontstaan bij het COA om snel te kunnen beschikken over voldoende opvangcapaciteit. Een uitdrukkelijke wens daarbij is dat planologische procedures hierbij niet belemmerend werken. De wijziging van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) per 9 september jl. voorziet hierin op twee manieren.

De eerste aanpassing heeft betrekking op de bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het gaat hier om een wijziging van de artikelen 3.1, onder b, en 3.2, onder b, van het Bor. Hierin is bepaald dat gedeputeerde staten dan wel de betrokken Minister of Ministers bevoegd zijn om te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, indien sprake is van een project van provinciaal respectievelijk nationaal ruimtelijk belang ten behoeve waarvan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening. De aanpassing heeft tot gevolg dat deze regeling ook gaat gelden voor een omgevingsvergunning waarmee met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder 2°, wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, voor zover het de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreft. Bij een dergelijke activiteit kan een provinciaal of nationaal ruimtelijk belang in het geding zijn.

In relatie tot de opvang van asielzoekers is dit van belang vanwege de tweede wijziging van het Bor: de wijziging van artikel 4 onderdeel 9 van bijlage II Bor; de zogenoemde kruimelgevallenregeling. Door deze wijziging kan op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik voor de opvang van asielzoekers in bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom (denk aan recreatiewoningen en -parken) met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo worden beslist. De wijziging sluit aan bij de al bestaande regeling voor een logiesfunctie voor arbeidskrachten in al aanwezige bebouwing en leidt er toe dat op dergelijke aanvragen niet langer de uitgebreide voorbereidingsprocedure, maar de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Dat betekent dat binnen 8 weken beslist dient te worden op een aanvraag om omgevingsvergunning.

Bron: Staatsblad 2015, nr. 323