Home Kennis Wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vormt wettelijke basis omgevingsdiensten

Wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vormt wettelijke basis omgevingsdiensten

20 maart 2014
Aart Jan van der Ven

Sinds enige tijd worden de milieutaken van gemeenten en provincies uitgevoerd door Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), ook wel omgevingsdiensten genoemd. De omgevingsdiensten verlenen omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten aan bedrijven en zien erop toe dat bedrijven de regels uit die vergunning en de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten. Ten slotte dragen de omgevingsdiensten bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur. Kortom, de omgevingsdienst biedt binnen het werkgebied één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Onlangs is het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) – het wetsvoorstel VTH – bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel legt een wettelijke basis onder de omgevingsdiensten.

Geschiedenis omgevingsdiensten

In 2009 hebben het (toenmalige) Ministerie van VROM, het IPO en de VNG een voorlopig akkoord gesloten (Package Deal) over het verbeteren van de uitvoering van de regelgeving op het gebied van ruimte, bouwen en milieu. Kern van het akkoord was dat alle overheden aan kwaliteitseisen moesten gaan voldoen en dat provincies en gemeenten bepaalde taken voortaan zouden laten uitvoeren door een regionale uitvoeringsorganisatie. Ook een overdracht van bevoegdheden van provincies naar gemeenten vormde onderdeel van het akkoord. Wel bleef de provincie bevoegd gezag voor de provinciale IPPC- en BRZO-inrichtingen.

In 2010 zijn nadere uitwerkingsafspraken vastgesteld die betrekking hebben op regionaal maatwerk, het basistakenpakket en de kwaliteitscriteria. Per 1 januari 2013 zijn 28 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's; ook wel: omgevingsdiensten) ingesteld.

Omgevingsdiensten / BRZO-RUD’s

De meeste gemeenten en provincies hebben hun milieutaken ondergebracht in een omgevingsdienst. Per 1 januari 2014 zijn er 29 omgevingsdiensten opgericht, die bijna allemaal operationeel zijn (zie kaartje). Voor de handhaving rondom bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven, zie kaartje) zijn er zes gespecialiseerde BRZO-RUD's. Dit zijn: BRZO Brabant, BRZO DCMR, BRZO Groningen, BRZO Limburg, BRZO NZKG en BRZO Nijmegen.

Wetsvoorstel VTH

Het Wetsvoorstel tot verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (kamerstuknr. 33 872) betreft een wijziging van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op termijn wordt deze nieuwe tekst onderdeel van de Omgevingswet.

Door het wetsvoorstel wordt de taakverdeling tussen het bevoegd gezag (provincies/gemeenten) en de omgevingsdiensten vastgelegd. Ook wordt het stellen van kwaliteitsvoorschriften mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel stelt daarnaast regels over de informatievoorziening tussen alle betrokken bestuursorganen en toezichthouders onderling en in de richting van de justitiële instanties, zoals politie en OM. De wet zal ook de juridische grondslag leggen voor de elektronische informatie-uitwisseling. Als het wetsvoorstel zijn definitieve tekst heeft gekregen – dat is na de stemmingen in de Tweede Kamer – zal aan dit alles nader invulling worden gegeven door middel van een algemene maatregel van bestuur.

Via dit blog houden wij u op de hoogte van de vorderingen van dit – voor de praktijk belangrijke – wetsvoorstel.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Aart Jan van der Ven
Aart Jan van der Ven