Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten, waaronder de Invoeringswet Wabo. Het wetsvoorstel voorziet ten aanzien van de Wabo in een oplossing voor een hiaat in het overgangsrecht ten aanzien van de zogenoemde separate planologische afwijkingsbesluiten. De Wabo voorziet namelijk niet in overgangsrecht voor ontheffingen en projectbesluiten onder de Wro en vrijstellingen in de zin van de WRO (oud) waarvoor tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo nog geen bouwaanvraag was ingediend.

Toepassing van het geldende overgangsrecht op een separaat planologisch afwijkingsbesluit dat is aangevraagd dan wel genomen vóór 1 oktober 2010 en waarvoor de samenhangende aanvraag om bouwvergunning niet voor die datum was ingediend, leidt tot de ongerijmde situatie dat een dergelijk besluit nooit onherroepelijk kan worden, omdat na 1 oktober 2010 nooit meer een aanvraag om bouwvergunning kan worden ingediend. De bouwvergunning is immers in de omgevingsvergunning geïntegreerd. Het gevolg hiervan is dat er ook geen beslissing op een zodanige aanvraag kan zijn, zodat het planologische afwijkingsbesluit nooit appellabel en onherroepelijk kan worden.

Het wetsvoorstel introduceert daarom twee nieuwe artikelen (1.5a en 1.5b) in de Invoeringswet Wabo waardoor mogelijk wordt om op basis van een eerder verleende ontheffing (Wro), projectbesluit (Wro) of vrijstelling (WRO) een losse omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen. Het overgangsrecht voorziet erin om de planologische besluiten onder de Wro en WRO als omgevingsvergunning eerste fase aan te merken.

Het wetsvoorstel is thans aanhangig bij de Eerste Kamer.

Bron: Memorie van toelichting bij de Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen), Kamerstukken II 2010/11, 32 588, nr. 3, p. 7-10.

Zie ook: Kamerstukken II 2010/11, 32 588, nr. 10.

Home Kennis Wetsvoorstel tot aanvulling Overgangsrecht Wabo

Wetsvoorstel tot aanvulling Overgangsrecht Wabo

24 juni 2011
Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags