Home Kennis Wet windenergie op zee in werking!

Wet windenergie op zee in werking!

1 juli 2015

Vandaag is de Wet windenergie op zee in werking getreden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het realiseren van windparken op zee. De Wet voorziet in een integraal wettelijk stelsel voor het aanwijzen van geschikte locaties voor windparken op zee en de uitgifte van vergunningen voor de bouw en exploitatie van deze parken.

Kavelbesluit

Het uitgangspunt van de Wet is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen gebieden die zijn opgenomen in het nationaal waterplan. Bij de aanwijzing van een kavel worden de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten en afwegingskaders voor de Noordzee betrokken. Zo wordt onder andere rekening gehouden met vaarroutes, gaswinning, natuurgebieden en militaire zones.

Windvergunning

Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt nog de procedure van vergunningverlening. De houder van de vergunning krijgt het exclusief recht om over te gaan tot de bouw en de exploitatie van het park.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags