Home Kennis Voorstel EU Kaderrichtlijn Bodembescherming ingetrokken

Voorstel EU Kaderrichtlijn Bodembescherming ingetrokken

10 juni 2014
Edward Brans

In 2006 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een EU Kaderrichtlijn ‘thematische strategie voor bodembescherming’. De Kaderrichtlijn werd noodzakelijk geacht omdat de Europese bodem verder zou moeten worden beschermd. Dit voorstel is ingetrokken.

Het voorstel voor de Kaderrichtlijn voorziet in maatregelen om problemen met de bodem te identificeren, bodemaantasting te voorkomen en verontreinigde of aangetaste bodems in oorspronkelijke staat te herstellen.

Diverse lidstaten, waaronder Nederland, waren tegen de Kaderrichtlijn Bodem omdat zij een dergelijke richtlijn niet noodzakelijk achtten. Nationale regimes werden als voldoende beschouwd. Verder hadden deze lidstaten moeite met een aantal voorstellen in de Kaderrichtlijn, waaronder die met betrekking tot de verplichting om een inventaris op te stellen van locaties die ernstig zijn verontreinigd en van locaties waar in het verleden bepaalde activiteiten hebben plaatsgevonden die ervoor zouden hebben kunnen zorgen dat de bodem verontreinigd is geraakt. Een ander bezwaar van deze lidstaten is dat de richtlijn vereist dat een eigenaar of potentiële koper voordat de eigendomsoverdracht van een terrein plaatsvindt, aan onder meer de nationale overheid een bodemrapport verstrekt over de bodemkwaliteit van het over te dragen perceel. Dat rapport zou moeten worden opgesteld door een erkende organisatie. Vervolgens bevat de Kaderrichtlijn ook nog voorstellen die er op zagen dat verontreinigde locaties zouden worden gesaneerd en ter zake van de financiering van dergelijke saneringsoperaties.

Lidstaten, waaronder Nederland, vonden de Kaderrichtlijn veel te ver gaan en waren ook van oordeel dat de Kaderrichtlijn in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel (dit beginsel bepaalt of de Europese Unie bevoegd is om besluiten te nemen en zorgt ervoor dat de besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen).

Uit een publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie van 21 mei 2014 volgt dat inmiddels is beslist dat het voorstel voor de Kaderrichtlijn voor de bescherming van de bodem is ingetrokken. Hiermee is niet gezegd dat de Europese Commissie geheel afziet van het ontwikkelen van regelgeving voor de bodem, maar onduidelijk is op dit moment welke vorm dat dan zou krijgen.