Home Kennis Vogel- en Habitatrichtlijn doorstaan Fitness Check van de Europese Commissie

Vogel- en Habitatrichtlijn doorstaan Fitness Check van de Europese Commissie

8 december 2016
Julian Kramer

Op 7 december jl. presenteerde de Europese Commissie de resultaten van het evaluatieonderzoek aangaande de Vogel- en Habitatrichtlijn. De richtlijnen hebben de toets doorstaan, maar de implementatie van de richtlijnen verdient aandacht en verbetering.

Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn

De Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn is in februari 2014 van start gegaan. Deze check evalueerde de doelmatigheid (fit for purpose) van deze richtlijnen. In het kader van de doelmatigheid zijn de richtlijnen getoetst op: effectiviteit, efficiëntie, coherentie, relevantie en subsidiariteit. In het evaluatieproces zijn alle relevante steakholders geconsulteerd en is er uitvoerig kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de effecten van de richtlijnen. In 2015 is de tweede fase van dit onderzoek van start gegaan en de resultaten van deze fase zijn op 7 december jl. gepresenteerd.

Resultaten van het onderzoek

Na een twee jaar durend evaluatieonderzoek, presenteerde Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie) op 7 december jl. de resultaten van het onderzoek. De resultaten zijn over het algemeen positief en de richtlijnen hebben de toets doorstaan. De Commissie merkt echter wel op dat de implementatie van de richtlijnen aandacht en verbetering verdient. Uit het onderzoek blijkt in het bijzonder dat zowel het behoud als het herstel van de Natura 2000 gebieden sterk verbeterd kan worden. De Commissie wijt deze tekortkoming aan inadequaat beleid van de lidstaten, maar identificeert ook een aantal lokale problemen en oorzaken. Zo zouden er onnodig hoge eisen worden gesteld aan vergunningen, is er sprake van trage besluitvorming en is er een tekort aan aandacht voor individuelen soorten onder de richtlijnen, aldus de Commissie. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat er onder de lidstaten de behoefte bestaat om de richtlijnen meer in overeenstemming te brengen met het bredere sociaaleconomische perspectief van Europese lidstaten. In dit verband dienen de richtlijnen meer in overeenstemming te zijn met andere relevante beleidsterreinen van de Europese Unie zoals landbouw, energie en visserij.

Hoe nu verder?

Op 7 december jl. vond er in de Commissie een oriënterend debat plaats naar aanleiding van de resultaten. Op basis van de uitkomst van dit debat zal de Commissie een actieplan gaan vast te stellen. Dit plan zal voorzien in het corrigeren van de geconstateerde tekortkomingen. Er zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de implementatie en de uitvoering van de richtlijnen. Het actieplan zal in dit verband een reeks concrete maatregelen bevatten, zoals ontmoetingen met burgemeesters en andere lokale overheden, om lidstaten te helpen in het nemen van de nodige corrigerende maatregelen.

Bron: Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn