Home Kennis Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

29 oktober 2013
Laura van der Meulen

Op dit moment ligt het besluit tot verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) tot 1 januari 2017 ter inzage. Het huidige NSL (van kracht sinds 1 augustus 2009) loopt tot 1 augustus 2014. Het NSL vindt zijn grondslag in artikel 5.12 en verder van de Wet milieubeheer (Wm) en is gericht op het tijdig behalen van de daar genoemde grenswaarden. Het ontwerpbesluit tot verlenging ligt ter inzage omdat de staatssecretaris van IenM met het verlengen van het NSL blijvend wil voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit.

In het ontwerpbesluit worden de volgende redenen aangevoerd voor het verlengen van het NSL:

1. Pas in 2016 wordt duidelijk, aan de hand van de meetresultaten over 2015, of aan de grenswaarden voor stikstofdioxide wordt voldaan. Daarom is het wenselijk de NSL-systematiek in stand te houden tot daar duidelijkheid over is.

2. De prognoses uit de monitoring laten zien dat concentraties van stikstofdioxide en fijn stof op diverse locaties nog net onder de grenswaarden liggen, met als risico dat ze daar bovenuit komen. Berekeningen kennen altijd onzekerheden, omdat uitgegaan wordt van aannames. Zo kunnen effecten van maatregelen tegenvallen, kunnen weersomstandigheden invloed hebben, en ook moet de economische situatie in acht worden genomen. Om op mogelijke tegenvallers in te spelen verkennen de NSL-partners gezamenlijk hoe het maatregelenpakket geoptimaliseerd en verbreed kan worden. Door voortzetting van de samenwerking in het kader van het NSL na 1 augustus 2014 kan ook de komende jaren de vinger aan de pols worden gehouden en kan snel worden gereageerd op de ontwikkelingen.

3. Mocht in 2016, ondanks alle voortdurende inspanningen in het kader van het NSL, blijken dat de luchtkwaliteit nog niet overal in overeenstemming is met de grenswaarden, dan is Nederland ingevolge de EU-richtlijn luchtkwaliteit gehouden een plan vast te stellen met passende maatregelen om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. Met een verlengd NSL kan niet alleen qua aanpak adequaat op die situatie ingespeeld worden, maar kan Nederland ook voldoen aan de Europese planverplichting.

4. Het met het NSL samenhangende juridische instrumentarium, zoals programmatoetsing en de nibm-grondslag (niet in betekenende mate bijdragen), is mede door de daarmee gepaard gaande lastenverlichting voor projectonderbouwing, zeer waardevol gebleken. Continuering daarvan is gewenst.

5. In het NSL is een unieke samenwerking tussen overheden ontstaan in de aanpak van luchtverontreiniging. Partijen hechten eraan die vooralsnog voort te zetten. Gezamenlijk optrekken als overheden is een voorwaarde gebleken voor verbetering van de luchtkwaliteit.

6. Voortzetting van het NSL biedt een goede uitgangssituatie om, als NSL partners gezamenlijk, de komende jaren te bezien hoe de verworvenheden in het kader van het NSL ingebed kunnen worden in de op handen zijnde wijziging van het stelsel van het omgevingsrecht en hoe daar in het luchtkwaliteitsbeleid op ingespeeld kan worden.

Met de verlenging van het NSL wordt enkel de einddatum van het huidige NSL gewijzigd. Het huidige NSL blijft namelijk van kracht en zal inhoudelijk of qua reikwijdte niet worden aangepast. Het ontwerpbesluit ligt nog tot en met 6 november 2013 ter inzage. Binnen die periode kan een zienswijze op het ontwerpbesluit worden ingediend.

Bronnen: Staatscourant 25 september 2013, nr. 26478 website Centrum Publieksparticipatie - Ontwerpbesluit Verlenging NSL (2013)

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen