Home Kennis Vergeet je ontwerp-vvgb niet ter inzage te leggen!

Vergeet je ontwerp-vvgb niet ter inzage te leggen!

19 oktober 2016
Katrien Winterink

Het is belangrijk om het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen bij de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober jl.

De vvgb is vaak nodig als een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik met het bestemmingsplan wordt aangevraagd, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo. In een eerder blogbericht hebben wij beschreven in welke gevallen zo’n vvgb nodig is. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om de vvgb te verlenen. Als deze niet wordt verleend moet de omgevingsvergunning worden geweigerd door het college van B&W.

Wat was er aan de hand

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd door X, voor het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal voor ongeveer 3.000 varkens. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, zodat het college van B&W een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik heeft verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, jo. 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo. Omwonenden zijn het hier niet mee eens. Zij voeren aan dat ten onrechte geen ontwerp van de vvgb ter inzage is gelegd en ze hiertegen dus geen zienswijzen tegen konden indienen. Hierdoor zou de gemeenteraad niet op de hoogte zijn van hun bezwaren tegen de varkensstal.

De ontwerp-omgevingsvergunning lag ter inzage van 21 augustus 2014 tot en met 1 oktober 2014. De vvgb is door de gemeenteraad verleend op 3 september 2014.

Oordeel Afdeling

Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis oordeelt de Afdeling dat het ontwerp van de beslissing over de vvgb dezelfde procedure als het ontwerpbesluit doorloopt. Dit betekent dat tegen beide onderdelen zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarvoor moet dan wel eerst het ontwerp van de vvgb ter inzage worden gelegd.

In deze zaak was het ontwerp van de vvgb echter niet ter inzage gelegd. Het college van B&W mocht de vvgb daarom niet ten grondslag leggen aan zijn besluit om de vergunning te verlenen. Het besluit is volgens de Afdeling onbevoegd genomen.

Het college probeert nog te betogen dat de omwonenden niet zijn benadeeld door het overslaan van de terinzagelegging. Zij zouden al tijdens een burgeravond hebben ingesproken, zodat de gemeenteraad wel op de hoogte was van hun bezwaren. De Afdeling volgt dit betoog niet. De Afdeling overweegt allereerst dat geen verslag is gemaakt van de burgeravond en dus niet is vast te stellen welke bezwaren de omwonenden hebben gemaakt. Ten tweede zijn de zienswijzen van de omwonenden op de ontwerp-omgevingsvergunning pas binnengekomen ná het besluit waarbij de vvgb is verleend. De gemeenteraad heeft dus geen kennis kunnen nemen van hun bezwaren. De Afdeling vernietigt daarom het besluit.

Betekenis voor de praktijk

Uit deze uitspraak volgt dat ook het ontwerp van een vvgb ter inzage moet worden gelegd, zodat belanghebbenden hun bezwaren daarover kenbaar kunnen maken. Als deze fase in het proces wordt overgeslagen, bestaat de kans dat het besluit tot vergunningverlening wordt vernietigd.

Bron: AbRvS 19 oktober 2016, nr. 201508243/1/A1.