Home Kennis Toewijzing van broeikasgasemissierechten blijft in stand

Toewijzing van broeikasgasemissierechten blijft in stand

31 augustus 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle beroepen tegen het (gewijzigd) toewijzen van broeikasgasemissierechten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (31 augustus 2016).

Achtergrond

Bij besluit van 2 juli 2012 heeft  de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu broeikasgasemissierechten toegekend aan een aantal bedrijven in – met name – de zware industrie. De toewijzing geldt  voor de periode 2012 tot 2020. Op 29 oktober 2013 is de hoeveelheid toegewezen emissierechten gewijzigd vastgesteld. Tegen het (gewijzigd vastgestelde) toewijzingsbesluit is door twaalf bedrijven beroep ingesteld.

Gehanteerde correctiefactor

Bij het toewijzen van de broeikasgasemissierechten heeft de staatssecretaris de zogenaamde correctiefactor gehanteerd. Deze correctiefactor is vastgesteld door de Europese Commissie bij besluit 2013/448/EU.

Alle appellanten betogen dat de staatssecretaris deze correctiefactor niet mocht toepassen omdat het vaststellen van deze correctiefactor bij arrest van 28 april 2016 (ECLI:EU:C:2016:311) ongeldig is verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit betoog wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak verworpen. Daarbij is van belang dat door het Hof in het arrest is overwogen dat de vaststelling van de correctiefactor weliswaar ongeldig is verklaard, maar dat die ongeldigverklaring volgens het Hof geen gevolgen heeft voor de toewijzing van emissierechten tot tien maanden na het arrest “teneinde ernstige gevolgen voor een groot aantal te goeder trouw tot stand gebrachte rechtsverhoudingen te voorkomen”.

Overige bezwaren

Appellanten waren verder van mening dat de staatssecretaris de toewijzing van de broeikasgasemissierechten zorgvuldiger had moeten voorbereiden en beter had moeten motiveren. Verder had de staatssecretaris volgens hen meer rekening moeten houden met hun belangen. Tot slot zou de toewijzing rechtsonzeker zijn. Al deze bezwaren worden door de Afdeling bestuursrechtspraak verworpen.

Bron: AbRvS 31 augustus 2016, 201311081/2/A1

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail