Home Kennis Toepassing nieuwe NMR-lijn

Toepassing nieuwe NMR-lijn

21 juni 2022
Jelmer Procee
Weer een uitspraak waarin de Afdeling de nieuwe lijn over het NMR bij planschade toepast. De uitspraak laat zien dat de ontwikkeling niet exact hoeft te zijn voorzien in gemeentelijk beleid, maar dat voldoende is als de ontwikkeling past binnen het kader van het beleid om te concluderen dat de ontwikkeling “geheel” past in het beleid.

Wat speelde er?

De Afdeling past in deze zaak de nieuwe lijn over de invulling van het normaal maatschappelijk risico (NMR) toe, waarbij discussie is of de ontwikkeling paste binnen het gedurende een reeks van jaren gevoerde gemeentelijke beleid. Een notitie van bijna 10 jaar oud waarin een vergelijkbare ontwikkeling is beschreven en de uiteindelijke ontwikkeling niet is uitgesloten, is voldoende voor de constatering dat de ontwikkeling geheel paste binnen het gemeentelijk beleid.

Appellant stelde schade te lijden vanwege de realisatie van een parkeergarage met supermarkt en 9 appartementen. B&W kende een vergoeding toe en ging uit van een NMR van 4%. Daartoe overwoog B&W dat de ontwikkeling gedeeltelijk paste binnen de structuur van de omgeving en geheel binnen het gevoerde gemeentelijke beleid.

In beroep betoogde appellant dat (1) de ontwikkeling niet geheel paste binnen het gemeentelijk beleid en (2) de afstand van zijn woning tot de ontwikkeling dusdanig klein was dat een lager NMR in de rede lag. De rechtbank ging hieraan voorbij.

Hoe oordeelt de Afdeling

De Afdeling constateert dat de ontwikkeling gedeeltelijk in de structuur van de omgeving past en een NMR van 4% dus alleen is aangewezen als de ontwikkeling geheel paste binnen het gemeentelijk beleid. De Afdeling overweegt dat in een notitie uit 2008 is uitgegaan van de uitbreiding van de bestaande supermarkt en het vernieuwen van het tuincentrum. Uiteindelijk is gekozen voor een andere ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de in 2008 voorziene ontwikkeling. Dat is voor de Afdeling voldoende voor de conclusie dat de ontwikkeling geheel paste binnen de kaders van het gemeentelijk beleid.

Verder benadrukt de Afdeling dat “afstand” niet een zelfstandig criterium is, maar alleen invulling kan geven aan de andere criteria. Verder is geen sprake van uitzonderlijke schade die tot een ander oordeel zou kunnen leiden.

Wat kunt u met deze zaak?

Sinds de uitspraak van 3 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2402) bestaat de vrees dat toepassing van de nieuwe methodiek sneller tot een lager NMR zou leiden dan voorheen. Deze uitspraak laat zien dat de Afdeling ontwikkelingen al geheel binnen gemeentelijk beleid vindt passen als de ontwikkeling past binnen het kader van het gemeentelijk beleid. Het lijkt er dus op dat pas als een deel van de ontwikkeling echt in strijd is met gemeentelijk beleid het om een ontwikkeling gaat die slechts gedeeltelijk past binnen het beleid.

ABRvS 18 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1426

Deze publicatie maakte onderdeel uit van de nieuwsbrief bestuursrechtelijke schadevergoeding juni 2022.