Home Kennis Structuurvisie Windenergie op Land vastgesteld

Structuurvisie Windenergie op Land vastgesteld

8 april 2014

Op 11 plekken in Nederland komt een groot windturbinepark op land. Het kabinet heeft deze gebieden nu definitief vastgelegd in de Structuurvisie Wind op Land. De structuurvisie is op 28 maart jl. vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. De Structuurvisie Windenergie op Land (SvWOL) beoogt grootschalige windprojecten te concentreren in gebieden die daarvoor het meest geschikt zijn. Op die manier wordt de landschappelijke versnippering en verstoring beperkt. Het aanwijzen van gebieden voor grootschalige windenergie in een structuurvisie vormt daarnaast een stimulans voor het versnellen van de procedures voor realisatie van grote windprojecten.

Voorgeschiedenis

Het kabinet heeft als doelstelling om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de Nederlandse energiebehoefte. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Wil voornoemde doelstelling in zicht blijven dan moet een aantal grote windprojecten (>100 MW) gerealiseerd worden.

Begin 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de provincies over het plaatsen van in totaal 6.000 MW windvermogen in 2020. Een ontwerp-SvWOL is in 2013 gepubliceerd. Bij het opstellen van dit ontwerp zijn de milieu-effecten van grootschalige windenergielocaties onderzocht in de vorm van een planmilieueffectrapport (plan-MER).  Van 19 april tot en met 30 mei 2013 is er de mogelijkheid geweest om zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerp-SvWOL en het bijbehorende Plan-MER. In totaal zijn er 151 zienswijzen binnengekomen. In een bij de SvWOL gevoegde reactienota is het kabinet ingegaan op deze zienswijzen.

De concreet aangewezen locaties

In overleg met de provincies zijn in de SvWOL 11 gebieden in Nederland aangewezen voor grootschalige opwekking van windenergie. Gekozen is voor gebieden waar het relatief hard waait en waar weinig mensen wonen. Dit heeft geleid tot de aanwijzing van de Eemshaven, Delfzijl, N33 (bij Veendam), Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer-Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

Hoe nu verder?

Met de SvWOL is een belangrijke stap gezet in realisatie van de doelstelling voor hernieuwbare energie. Een volgende stap wordt gevormd door de concrete invulling van de elf aangewezen gebieden. De exacte locatie van de grote windturbineparken staan nog niet tot op de millimeter vast. De locaties worden nader ingevuld aan de hand van concrete aanvragen van initiatiefnemers.

Bron: TK 33 612, A/nr. 23: brief d.d. 31 maart 2014 van de Minister van IenM aan de Tweede Kamer met bijlagen (o.a. Structuurvisie Windenergie op Land)

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail