Home Kennis Parkeren in het omgevingsrecht, van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt

Parkeren in het omgevingsrecht, van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt

18 mei 2016
Daniëlle Roelands - Fransen
en
Laura van der Meulen

In de Gemeentestem is een artikel verschenen van onder andere Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen met als titel: ‘”Parkeren in het omgevingsrecht. Van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt”. Het artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom van Goudappel Coffeng. In dit artikel worden handvatten geboden om de besluitvorming met betrekking tot parkeren ‘Raad van State-proof’ te laten zijn. Als gevolg van recente wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie heeft het onderwerp ‘parkeren’ zich ontwikkeld tot een volwaardig onderdeel van het planologisch proces.

In het artikel wordt ingegaan op de verplichting die voort vloeit uit de Reparatiewet BZK 2014, inhoudende het op juiste wijze borgen van de parkeernormen in de planregels. Daarnaast worden verschillende aspecten behandeld die komen kijken bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een beoogde ontwikkeling in het kader van vergunningverlening. Aan bod komen het al dan niet kunnen salderen, het bepalen van het juiste maatgevende moment, het onderscheid tussen parkeernormen en parkeerkencijfers, de (on)mogelijkheid ontheffing te verlenen van de parkeernormen en de storting in het parkeerfonds. Deze aspecten worden in het artikel verduidelijkt aan de hand van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot slot komt de Omgevingswet nog aan bod, waarbij de opvolger van het bestemmingsplan, het omgevingsplan, wordt besproken.

Bron: Gemeentestem 2016/53, mr. D.S.P. Roelands-Fransen, mr. L. van der Meulen, ir. A.E.M. van de Reijt en drs. D. van Beusekom, ‘Parkeren in het omgevingsrecht’