Home Kennis Nu al afschaffing actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen!

Nu al afschaffing actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen!

3 februari 2017
Daniëlle Roelands - Fransen

Op 26 januari jl. is het Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wil de actualiseringsplicht uit de Wet ruimtelijke ordening schrappen, vooruitlopend op de Omgevingswet.

Doel afschaffing actualiseringsplicht

De Omgevingswet maakt geen gebruik meer van bestemmingsplannen, maar draagt gemeenten op één omgevingsplan per gemeente op te stellen. In het omgevingsplan worden regels opgenomen die zien op de fysieke leefomgeving, en is dus een veel meer omvattend plan dan het bestemmingsplan. Het zal een gemeente veel tijd kosten om de verschillende vigerende bestemmingsplannen en beheersverordeningen om te bouwen tot één omgevingsplan. Met het afschaffen van de actualiseringsplicht krijgen gemeenten ruimte en meer capaciteit om in aanloop naar de Omgevingswet al te kunnen starten met de voorbereiding van het tot stand brengen van het omgevingsplan.

Reikwijdte

Het wetsvoorstel ziet op plannen die via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar zijn. Voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die alleen een papieren versie kennen, blijft de actualiseringsplicht van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt. Voorts doet het wetsvoorstel geen afbreuk aan de bevoegdheid van een gemeente om een bestemmingsplan of een beheersverordening vast te stellen. Er zijn dus geen consequenties voor lopende procedures. Het wetsvoorstel ziet overigens alleen op de ambtshalve actualisering van bestemmingsplannen of beheersverordeningen; een belanghebbende wordt dus niet belet een aanvraag tot het (gedeeltelijk) wijzigen van een bestemmingsplan in te dienen.

Consequentie: mogelijke vertragende werking instructieregels

Het wetsvoorstel kan wel gevolgen hebben voor instructieregels en aanwijzingsbesluiten met instructies voor de inhoud van bestemmingsplannen. Een instructie kan inhouden dat de gemeente een bepaalde aanpassing bij een eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan moet doorvoeren. Door het schrappen van de actualiseringsplicht kan het doorvoeren van die verandering lang op zich laten wachten.

Tot slot

Al met al   vormt het wetsvoorstel een interessante en begrijpelijke ontwikkeling in de aanloop naar de Omgevingswet. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft   geen kritische kanttekening geplaatst bij dit   wetsvoorstel. De Tweede Kamer zal zich hier nu over moeten buigen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte!

Bronnen

Kamerstukken II 2016/17, 34 666, nr. 1

Kamerstukken II 2016/17, 34 666, nr. 2

Kamerstukken II 2016/17, 34 666, nr. 3