Home Kennis Nieuwe notitie Aandachtspunten administratieve onteigeningsprocedure van Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Nieuwe notitie Aandachtspunten administratieve onteigeningsprocedure van Rijkswaterstaat Corporate Dienst

28 januari 2014

Op 14 januari 2014 heeft Rijkswaterstaat Corporate Dienst een nieuwe notitie uitgebracht met aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van een administratieve onteigeningsprocedure. Deze notitie vervangt de eerdere notitie van 12 december 2012.

Handreiking en Leidraden

Om de administratieve procedures in goede banen te leiden heeft het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2007 de “Leidraden Administratieve onteigeningsprocedure Titels II, IIa en IIc onteigeningswet” gepubliceerd. Het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  heeft in november 2010 de Handreiking onteigeningen Titel IV 2010 gepubliceerd (aangepast op 27 oktober 2011). In deze Leidraden respectievelijk Handreiking geven de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM weer hoe zij met een verzoek tot het nemen van een onteigeningsbesluit zullen omgaan. De handreikingen zijn (nu) te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Inmiddels vormen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM een ministerie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze samenvoeging heeft ertoe geleid dat er thans een loket is waar alle verzoeken tot onteigening met het oog op de realisering van ruimtelijke plannen en projecten op het vlak van de volkshuisvesting en infrastructuur kunnen worden ingediend. Alle verzoeken tot onteigening worden ingediend bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht.

Notitie Aandachtspunten 12 december 2012

Bij brief van 12 december 2012 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) aan alle Colleges van burgemeester en wethouders de Notitie “Aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van de titels II tot en met IIc en IV van de onteigeningswet” gezonden. In deze notitie zijn aandachtspunten en aanbevelingen opgenomen voor het indienen van verzoeken tot onteigening. De aandachtspunten zijn een nadere en actuele verduidelijking van hetgeen in bovengenoemde Leidraden en de Handreiking is beschreven. Recente Kroonjurisprudentie is in de notitie verwerkt. De notitie is niet officieel gepubliceerd maar wel eenvoudig op het internet te vinden.

Nieuwe notitie Aandachtspunten 14 januari 2014

Op 14 januari 2014 is een nieuwe notitie verzonden. Deze notitie vervangt de notitie van 12 december 2012. Nieuw ten opzichte van notitie 12 december 2012 is:

  • In het kader van het minnelijk overleg moet zorgvuldig worden omgegaan met verzoeken van belanghebbenden om (nadere) informatie en motivering van standpunten van de verzoeker om onteigening. De Kroon stelt in de notitie dat de verzoeken om informatie betrekking kunnen hebben op het toezenden van stukken, het specificeren en toelichten van biedingen (al dan niet onder overlegging van taxatierapporten), het plannen en nakomen van afspraken over het overleg, verzoeken om compensatie anders dan in geld en het verschaffen van duidelijkheid over de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering in het geval belanghebbenden zich beroep op het zelfrealisatiebeginsel. Verder stelt de Kroon dat toegezegde reactietermijnen door verzoeker moeten worden nagekomen en bij overschrijding van die termijnen moeten belanghebbenden tijdig door verzoeker daarover worden geïnformeerd.
  • Het minnelijk overleg met belanghebbenden moet in alle gevallen na de officiële indiening van het onteigeningsverzoek worden voortgezet. Rijkswaterstaat Corporate Dienst wil de aanvullende documenten die op dit voortgezette overleg zien (logboeken en bewijsstukken) ook ontvangen en beoordelen.
  • De Kroon is van oordeel dat hypotheekhouders geen belanghebbende zijn in de administratieve onteigeningsprocedure. De Kroon verwijst naar het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 14 augustus 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:3681).
Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags