Home Kennis Naar een veiliger weggebruik: snorfiets naar rijbaan mét helm op

Naar een veiliger weggebruik: snorfiets naar rijbaan mét helm op

25 juni 2018
Roelof Reinders
en
Liesbeth Schippers

Grote drukte op het fietspad kan leiden tot te weinig ruimte voor inhalen, schrikreacties en andere onveilige situaties. Gemeenten en andere wegbeheerders krijgen daarom per 1 juli 2018 de mogelijkheid middels een verkeersbesluit tot het plaatsen van een onderbord bij een verplicht fietspad, snorfietsers van drukke fietspaden te weren en naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, gaat bovendien een helmplicht gelden. De Tweede Kamer stemde met dit beleid eind vorig jaar al in. De op handen zijnde wijzigingen betekenen een aanpassing van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

Verkeersbesluit

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Zo bepaalt artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), in samenhang met artikel 8 en 14 BABW, in welke gevallen voor welke onderborden een verkeersbesluit nodig is. Voor zover het gaat om de zorg voor wegen die niet onder het beheer van Rijk, provincie, of waterschap staan, is het college van burgemeester en wethouders als wegbeheerder bevoegd om dergelijke verkeersbesluiten te nemen (artikel 18, eerste lid onder d WVW).

Door middel van een toevoeging aan het bestaande artikel 8, tweede lid BABW, krijgt het bevoegd gezag de mogelijkheid tot het plaatsen van een (overigens nieuw te ontwerpen) onderbord dat ertoe strekt de snorfiets van het verplichte fietspad te weren. Daarbij gaat een uitzondering gelden voor de ‘bijzondere bromfietsen’. Dit zijn motorrijtuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig. Hierbij valt te denken aan een Segway of een Swing. Van deze categorie voertuigen is namelijk vastgesteld dat zij niet substantieel bijdragen aan de grote drukte op het fietspad.

Een wijziging van artikel 87 van het RVV creëert de mogelijkheid tot een ontheffing van de verplichting voor een snorfiets om na een verkeersbesluit op de rijbaan te rijden.

Motivering

De betreffende verkeersbesluiten worden uitsluitend van toepassing op het wegvak of de wegvakken die in het besluit zijn vermeld. Gemeenten zullen daarom per verkeerssituatie moeten bekijken of snorfietsen op dat deel de weg op moeten.

Het college van burgemeester en wethouders moet een verkeersbesluit goed motiveren en aantonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. Dit volgt reeds uit artikel 21 BABW. Een nieuw artikel 14a BABW zal gaan bepalen dat indien een onderbord wordt geplaatst dat ertoe strekt de snorfiets van het verplichte fietspad te weren, het bevoegd gezag in het verkeersbesluit de bijzondere redenen voor de maatregel moet aangeven. Die bijzondere redenen mogen uitsluitend betrekking hebben op situaties van grote drukte op bepaalde fietspaden waardoor de doorstroming ernstig belemmerd wordt. Met de permanente verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan dient de drukte ook daadwerkelijk beter beheersbaar te worden. Er is daarbij bewust gekozen voor ‘grote drukte’ als open norm, nu de betekenis hiervan sterk afhankelijk is van plaatselijke omstandigheden.

Helmplicht

Door de toevoeging van een achtste lid aan artikel 5 RVV gaat voor snorfietsers de verplichting gelden in plaats van het verplichte fietspad gebruik te maken van de rijbaan, als dit door het bevoegd gezag bij verkeersbesluit is bepaald en met een onderbord duidelijk is gemaakt.

De snorfietser komt dan terecht in een situatie met sneller rijdend verkeer dan op een verplicht fietspad. Daarom koppelt het gewijzigde artikel 60, tweede lid, onder a RVV daaraan de verplichting voor de snorfietser om in die situatie een helm te dragen.

Vervolg

De nieuwe wettelijke mogelijkheden gaan gelden op alle plaatsen in Nederland waar een verplicht fietspad is ingesteld. Amsterdam gaat als eerste gemeente in Nederland met deze nieuwe regels experimenteren.

Het zal nog zeker een half jaar duren voordat de nieuwe borden daadwerkelijk op de weg zichtbaar zullen zijn en snorfietsers ook echt op de rijbaan zullen rijden. Nadat de gemeente een conceptverkeersbesluit neemt, kunnen betrokkenen middels een zienswijzeprocedure nog bezwaren uiten, waarna een definitief besluit volgt. Vervolgens moeten de borden nog worden geplaatst die verkeersdeelnemers attenderen op de gewijzigde situatie.

Vind hier het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (lokale scheiding fiets en snorfiets) en hier het persbericht gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.