Home Kennis Invoeringswet Omgevingswet door de Tweede Kamer. Weer een stapje dichterbij de stelselherziening

Invoeringswet Omgevingswet door de Tweede Kamer. Weer een stapje dichterbij de stelselherziening

21 maart 2019
Marije van Mannekes
en
Roelof Reinders

Decentraler, flexibeler, meer ruimte voor maatwerk, oog voor duurzaamheid, een betere afstemming tussen beleidsgebieden en participatie als belangrijke pijler. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 verwachten we een hoop verandering. En nadat de Tweede Kamer op 7 maart jl. na meerdere amendementen instemde met de Invoeringswet Omgevingswet zijn we daar weer een stapje dichterbij. De Invoeringswet zorgt ervoor dat de Omgevingswet waar nodig wordt aangevuld of gewijzigd en regelt daarnaast het benodigde overgangsrecht. Een greep uit wat er zoal in de Invoeringswet staat.

Burgerparticipatie als verplichting

In ons eerder verschenen blog berichtten wij u al over het recent ingediende amendement op de Invoeringswet. De Tweede Kamer heeft dit amendement aangenomen, waardoor het straks mogelijk wordt dat de gemeenteraad bij vergunningen die afwijken van het omgevingsplan kan aangeven dat burgerparticipatie verplicht is. Het is dan aan de initiatiefnemer van een project om de belanghebbende burger op tijd te betrekken bij de voorbereiding van bijvoorbeeld bouwplannen. Indien niet wordt voldaan aan deze participatie-eis, is de vergunningaanvraag niet compleet en kan de initiatiefnemer door het bevoegd gezag in de gelegenheid worden gesteld om dit verzuim te herstellen. Indien deze daaraan niet voldoet, zijn de aanvraagvereisten niet compleet en kan het bevoegd gezag besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Juridische grondslag DSO

De Invoeringswet creëert de juridische grondslag voor het digitale stelsel in de Omgevingswet (DSO). Hiermee wordt bevorderd dat aanvragen, meldingen en het raadplegen van regelgeving voortaan via één digitaal loket gaan. De Invoeringswet regelt wie in dat nieuwe stelsel wat moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Verruiming toepassing uitgebreide voorbereidingsprocedure

Bij het afgeven van vergunningen om te kunnen afwijken van het omgevingsplan, waar het gaat om activiteiten die aanzienlijke gevolgen op de fysieke leefomgeving hebben of kunnen hebben én waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen hebben, kan het bevoegd gezag straks de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren. Dat betekent dan ook dat vanwege het behandelen van de zienswijzen het bevoegd gezag niet 8 weken, maar 6 maanden de tijd heeft voor de vergunningverlening.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

Ook de regeling voor nadeelcompensatie gaat met de Invoeringswet Omgevingswet veranderen. Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die burgers en ondernemers ondervinden door een overheidsbesluit. Omdat de hoogte van de schade pas kan worden berekend op het moment dat plannen concreet zijn, wordt dit verschoven naar het moment dat er een besluit tot bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk is genomen en er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Verder wordt het schadepercentage dat voor eigen rekening van de bestaande huiseigenaren en bedrijven komt bijgesteld van 5% naar 4% van de waarde van een onroerende zaak of woning.

Raadpleeg hier de stemming met amendementen van de Tweede Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet en lees hier de Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet Omgevingswet.