Home Kennis Internetconsultatie concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Internetconsultatie concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 maart 2016
Katrien Winterink

Vandaag is het ontwerp Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) gepubliceerd. Tot en met 17 mei 2016 kunnen belangstellenden een reactie geven op de ontwerp aanvullingswet en de daarbij behorende memorie van toelichting.

Aangezien het de bedoeling is dat de zogenaamde spoedlocaties na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn aangepakt of beheerst, het niet realistisch is om de bodem overal de best mogelijke kwaliteit te geven en de bodem intensiever wordt gebruikt, is er volgens de wetgever vraag naar een nieuw wettelijk kader dat uitgaat van de bodemkwaliteit zoals die is en het mogelijk maakt om binnen deze randvoorwaarde de juiste combinatie te zoeken van functies en kwaliteit. Dit nieuwe wettelijk kader wordt vastgelegd in de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en berust op drie pijlers:  het voorkomen van nieuwe verontreinigingen, het evenwichtig toedelen van functies en het duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen (zie blz. 8 van de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet en memorie van toelichting 22 maart 2016).

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet zal in de plaats komen van de Wet bodembescherming en de daarop gebaseerde regelgeving. Het is de bedoeling dat de Aanvullingswet bodem Omgevingswet tegelijk met de Omgevingswet in werking zal treden.

Vanaf vandaag tot en met 17 mei 2016 is het voor belangstellenden mogelijk om een reactie te geven op de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet en de memorie van toelichting. Gedurende de looptijd van de consultatie worden de reacties die openbaar mogen zijn gepubliceerd. Wij houden u via dit blog op de hoogte van de reacties.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_bodem