Home Kennis Inkomsten van de beheerder van het elektriciteitsnet op zee

Inkomsten van de beheerder van het elektriciteitsnet op zee

31 mei 2016

De netbeheerder van het net op zee, dat wordt aangelegd ten behoeve van de uitbreiding van de windparken op de Noordzee, dient zijn inkomsten te krijgen uit subsidies of via een vergoeding vanuit het landelijk netbeheer. De toegestane inkomsten moeten op grond van de Elektriciteitswet 1998 worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). De ACM heeft op 27 mei jl. haar ontwerpbesluit gepubliceerd ten aanzien van de methode om de toegestane inkomsten vast te stellen voor de netbeheerder van het net op zee (het zogenoemde methodebesluit).

De netbeheerder voor het net op zee moet nog worden aangewezen. Vermoedelijk zal dit TenneT worden; er ligt al een conceptbesluit van de minister van Economische Zaken over de certificering van TenneT als netbeheerder van het net op zee. De Europese Commissie dient nog een besluit te nemen over de aanwijzing van TenneT als netbeheerder. De netbeheerder wordt voor een periode van tien jaar aangewezen.

Het hoofdzakelijke doel van het vaststellen van het methodebesluit is dat ten behoeve van de afnemers de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de meest doelmatige kwaliteit van het transport worden bevorderd. Daarnaast houdt de ACM rekening met het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen. Omdat er geen concurrentie op de markt van het netbeheer op zee is, moet de ACM ervoor zorgen dat de netbeheerder voldoende prikkels heeft om net zo doelmatig te handelen als een bedrijf op een markt waar wel concurrentie is.

Het ontwerpmethodebesluit ziet op de periode 2017 – 2021. De termijn wordt begrensd door de wetgeving, die erin voorziet dat een methode kan worden voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vijf jaar. De voorkeur voor vijf jaar komt voort uit een drang naar stabiliteit, omdat de netbeheerder dan een langere periode heeft waarin kenbaar is wat de verwachte inkomsten zijn, en naar efficiëntie, omdat ook de voorbereiding van een dergelijk besluit veel tijd vergt.

Bij het vaststellen van het besluit speelt de afschrijvingstermijn een belangrijke rol. De afschrijvingstermijn is, in aansluiting op de gangbare praktijk, vastgesteld op 20 jaar. Marktpartijen die bij de voorbereiding betrokken waren hebben gepleit voor een afschrijvingstermijn van tenminste 25 jaar, omdat windturbines langer mee zouden gaan, maar daar heeft de ACM geen gehoor aan gegeven.

Uit dit ontwerpbesluit blijkt nog niet wat de daadwerkelijke inkomsten van de netbeheerder op zee zullen zijn; dat zal pas blijken wanneer de netbeheerder een voorstel in zal dienen dat zal leiden tot een inkomstenbesluit.

Belanghebbenden hebben tot 8 juli 2016 de tijd om hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar te maken.

Bron: Net op Zee d.d. 27 mei 2016

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags