Home Kennis Het betalen van pensioenpremie in tijden van het coronavirus

Het betalen van pensioenpremie in tijden van het coronavirus

23 april 2020
Alexander Boskma

De gevolgen van het coronavirus beginnen zich ook af te tekenen in de pensioensector. Er zou de afgelopen tijd naar verluidt 77 miljard euro zijn verdampt bij grote pensioenfondsen. De dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen zitten hierdoor rond of zelfs onder de 85 procent. Niet alleen de pensioenfondsen komen als gevolg van de corona-crisis in de problemen. Ook werkgevers die maandelijks de pensioenpremies moeten afdragen hebben het lastig.

Om die werkgevers tegemoet te komen zijn er een aantal maatregelen genomen. Zo verschenen er verschillende berichten dat pensioenuitvoerders werkgevers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen, zoveel mogelijk tegemoetkomen als deze problemen ervaren bij het betalen van de verschuldigde pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Instrumenten die kunnen worden ingezet zijn (onder andere) het treffen van een betalingsregeling tussen werkgever en pensioenuitvoerder, het verruimen van de betalingstermijn voor premieafdracht en het voeren van een minder strikt invorderingsbeleid. Ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen bestaan er nog wel wettelijke voorschriften die maatwerkafspraken op dit moment beperken. Hierover zal op korte termijn echter overleg plaatsvinden tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, DNB en het Ministerie van SZW.

Voor werkgevers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, is het aan te raden om contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder. In overleg kan dan worden bezien of bijvoorbeeld een betalingsregeling kan worden getroffen. Werkgevers die aangesloten zijn bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zijn op grond van artikel 23 Wet Bpf 2000 verplicht om betalingsonmacht tijdig te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de werkgever jegens het pensioenfonds.

Een andere maatregel die (premieplichtige) werkgevers moet ondersteunen is de op 31 maart 2020 gepubliceerde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Kort gezegd compenseert de overheid via deze regeling een belangrijkdeel van de loonkosten van werkgevers die als gevolg van de corona-crisis 20% of meer van hun omzet hebben verloren. In deze compensatie is ook een bedrag inbegrepen voor de voldoening van de pensioenpremies. Omwille van de uitvoerbaarheid (door het UWV) is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor alle werkgeverslasten zoals pensioenpremies, maar ook vakantiegeld etc. Er wordt dus niet gekeken naar wat de precieze werkgeverslasten in individuele situaties zijn. Deze lasten kunnen immers per werkgever en zelfs werknemer verschillen: denk aan de hoogte van pensioenpremies (die bij UWV niet bekend zijn).

Bronnen:

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Alexander Boskma
Alexander Boskma