Home Kennis Het bestemmingsplan, het bouwplan en de parkeernorm. Hoe parkeren is verworden tot vast onderdeel van ruimtelijke planvorming

Het bestemmingsplan, het bouwplan en de parkeernorm. Hoe parkeren is verworden tot vast onderdeel van ruimtelijke planvorming

14 december 2018
Daniëlle Roelands - Fransen

Met deze titel is in Bouwrecht 2018/9 een artikel verschenen van de hand van Daniëlle Roelands. In dit artikel worden aan de hand van jurisprudentie handvatten geboden voor het vormgeven van een parkeerregeling in een bestemmingsplan en het opstellen van een parkeeronderbouwing bij een concreet bouwplan.

Per 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening vervallen. Vanaf dat moment moeten bestemmingsplannen voorzien in een parkeerregeling.

Veel gemeenten hebben de afgelopen periode daarom paraplubestemmingsplannen vastgesteld die de koppeling tussen het bestemmingsplan enerzijds en het parkeerbeleid anderzijds over alle vigerende bestemmingsplannen heen legt. In aanloop naar de datum van 1 juli 2018 is al veel jurisprudentie verschenen over de manier waarop zo’n planregeling vorm gegeven kan worden. Het artikel beschrijft deze jurisprudentie en geeft aanknopingspunten voor een planregeling die de toets van de Afdeling bestuursrechtspraak kan doorstaan.

Parkeren mag als onderwerp daarnaast op steeds meer belangstelling in de jurisprudentie rekenen als het gaat om het toetsen van concrete bouwplannen. In het artikel wordt ingegaan op het opstellen en hanteren van een parkeerbalans, saldering, het verrichten van parkeeronderzoek, acceptabele loopafstanden en een parkeer- of mobiliteitsfonds.

Tot slot biedt het artikel een doorkijkje naar het parkeerdomein onder de Omgevingswet. Danielle voorspelt dat onder de Omgevingswet niet langer evident is dat parkeren op eigen terrein als uitgangspunt geldt. Ook is heel goed mogelijk dat een parkeernorm 0 in binnenstedelijke gebieden een vlucht kan nemen onder de Omgevingswet omdat mobiliteit vanuit een integrale visie bekeken wordt waarbij ook belangen zoals gezondheid en klimaat een rol spelen in beleidsmatige keuzes die worden gemaakt.

Over dit laatste onderwerp heeft Daniëlle samen met Marije van Mannekes recentelijk op verzoek van het CROW een brochure ‘Parkeren en Omgevingswet’ geschreven. Daarin wordt in aanloop naar de Omgevingswet aangegeven op welke wijze het parkeerdomein sturing en invulling aan beleidsmatige keuzes kan bieden. Ook biedt de brochure een stappenplan voor diegenen die werkzaam zijn binnen het parkeerdomein om zich op de komst van de Omgevingswet voor te bereiden.

Het artikel in Bouwrecht vindt u hier. De Brochure Parkeren en Omgevingswet is gratis te downloaden op de website van het CROW.