Home Kennis Herziening exploitatieplan: welke delen kun je bestrijden?

Herziening exploitatieplan: welke delen kun je bestrijden?

17 juni 2016
Jelmer Procee

De Afdeling heeft op 15 juni jl. geoordeeld dat bij de herziening van een exploitatieplan, ook beroepsgronden tegen de niet-herziene delen mogen worden aangevoerd.

Exploitatieplan 

Op grond van artikel 6.12, lid 1, Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen voor een gebied waarop bepaalde bouwplannen kunnen worden gerealiseerd. Het gaat dan om de bouwplannen die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. In het exploitatieplan worden afspraken neergelegd over het verhaal van de kosten van de grondexploitatie.

Een exploitatieplan moet jaarlijks worden herzien, totdat de in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd (artikel 6.15, lid 1, Wro). Bij de herziening van het exploitatieplan wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en niet-structurele delen. De niet-structurele delen zijn kort gezegd de kostenramingen in het exploitatieplan en staan niet-limitatief opgesomd in artikel 6.15, lid 3, Wro.Tegen de herziening van een exploitatieplan dat uitsluitend gaat over niet-structurele delen, staat geen beroep open op grond van artikel 8:5, lid 1, Awb jo. artikel 1 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak.

Casus

In deze zaak ging het om de eerste herziening van het exploitatieplan “Harselaar-Driehoek” in de gemeente Barneveld. Dat plan is voor het eerst bij besluit van 1 maart 2011 vastgesteld en later onherroepelijk geworden.

Appellanten GA1 en BPN hebben gronden in eigendom in het exploitatiegebied. BPN is voornemens haar betonfabriek te vestigen in het exploitatiegebied. Zij betogen dat zij worden gehinderd in de ontwikkeling van hun gronden en dat zij hierdoor financieel nadeel lijden. De gemeenteraad van Barneveld is van oordeel dat het beroep van appellanten niet-ontvankelijk moet worden verklaard, voor zover zij beroepsgronden aanvoeren tegen delen van het plan die niet zijn gewijzigd door de herziening en de gronden zich richten tegen niet-structurele delen van het exploitatieplan. De raad trekt voor dit argument een parallel met artikel 8:5, lid 1, Awb jo. artikel 1 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, waarin staat dat tegen de herziening van niet-structurele delen van een exploitatieplan (artikel 6.15, lid 3, Wro) geen beroep kan worden ingesteld.

Oordeel afdeling

De Afdeling gaat niet mee in het argument van de raad en oordeelt dat artikel 6.15, lid 3, Wro en de totstandkomingsgeschiedenis van de wet, geen aanleiding geven voor het oordeel dat alleen beroepsgronden kunnen worden aangevoerd tegen de herziening van structurele delen van een exploitatieplan. Uit de parlementaire geschiedenis kan volgens de Afdeling niet worden afgeleid dat als een beroepsgang tegen een herziening van een exploitatieplan openstaat, binnen de beroepsprocedure een beperking moet worden aangenomen van de mogelijk aan te voeren beroepsgronden. Het is dus mogelijk om beroepsgronden aan te voeren tegen alle wijzigingen van een exploitatieplan, waarbij het niet relevant is of de wijzigingen zien op structurele delen of niet.

Ook is het volgens de Afdeling mogelijk om in het kader van een herziening van een exploitatieplan die betrekking heeft op structurele delen, beroepsgronden aan te voeren tegen de niet-herziene onderdelen van een exploitatieplan. De Afdeling verwijst hierbij naar haar uitspraak van 9 oktober 2014. Het ligt daarbij wel op de weg van degene die gronden richt tegen de ongewijzigde elementen en van mening is dat die delen voor herziening in aanmerking komen, om aannemelijk te maken dat sprake is van een zodanige wijziging van feiten en omstandigheden ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan, dat de raad daarin aanleiding had moeten zien ook die onderdelen te herzien. Appellanten kunnen dus de niet-gewijzigde delen ter discussie stellen maar moeten dan aannemelijk maken dat die delen niet ongewijzigd mochten blijven. De Afdeling verwerpt het standpunt van de raad en draagt de raad uiteindelijk op een nieuw besluit te nemen.

Praktisch 

Houd u er dus rekening mee dat beroepsgronden ook mogen zien op gewijzigde niet-structurele delen van een exploitatieplan en op niet-gewijzigde structurele delen van een exploitatieplan!

Bronnen:

AbRvS 15 juni 2016, nr. 201410484/1/R2;

AbRvS 9 oktober 2014, nr. 201401998/1/R6.