Home Kennis Dynamische verwijzing naar parkeerbeleid: stel het beleid bij besluit vast

Dynamische verwijzing naar parkeerbeleid: stel het beleid bij besluit vast

30 juni 2016
Laura van der Meulen

Het borgen van voldoende parkeergelegenheid in je plan, hoe doe je dat? Er kan door middel van een (dynamische) verwijzing naar parkeerbeleid worden voldaan aan deze verplichting. Op 29 juni jl. heeft de Afdeling opnieuw meer helderheid geboden over het opnemen van een verwijzing naar beleid. Let op: het verwijzen naar een vaste gedragslijn is onvoldoende! De Afdeling heeft geoordeeld dat het parkeerbeleid bij besluit dient te zijn vastgesteld. Alleen dan kan worden verwezen naar het beleid om zo voldoende parkeergelegenheid te borgen in het bestemmingsplan.

Wat was er aan de hand? 

Appellante heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan “Nieuwbouw St. Bernardusschool 2015”, vastgesteld door de raad van de gemeente Bergeijk. Het plangebied maakt deel uit van de uitbreidingslocatie Terlo, waarbij de gemeente Bergeijk aan de zuidwestkant met 150 woningen zal worden uitgebreid. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de bouw van een basisschool en 15 nieuwe woningen. Appellante vreest onder meer dat zij hierdoor overlast zal ondervinden. Zij voert hiertoe onder andere aan dat de berekende parkeerbehoefte volgens haar onjuist is en dat het onduidelijk is of de benodigde parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Zij wijst erop dat in de plantoelichting en de planregels wordt verwezen naar het gemeentelijke parkeerbeleid, maar dat de gemeente geen beleidsregels voor parkeren heeft vastgesteld.

Hoe oordeelt de Afdeling? 

Sinds het inwerkingtreden van de Reparatiewet BZK 2014 dienen bestemmingsplannen die vastgesteld zijn na 29 november 2014 zelf te voorzien in parkeernormen. Dit kan worden gedaan door in de planregels parkeernormen op te nemen of door in de planregels te verwijzen naar gemeentelijk beleid dat parkeernormen bevat. In de planregels bij het bestemmingsplan "Nieuwbouw St. Bernardusschool 2015" is opgenomen dat in geval van oprichting of uitbreiding van een gebouw ten behoeve van het parkeren van auto’s dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid, en dat hierbij dient te worden voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente. In de gemeente Bergeijk bestaat echter geen parkeerbeleid dat bij besluit is vastgesteld. De raad wijst erop dat de gemeente altijd uitgaat van de kencijfers in de CROW-publicatie. Ook voor het bestemmingsplan "Nieuwbouw St. Bernardusschool 2015" is op basis van de CROW-publicatie een berekening gemaakt van het aantal benodigde parkeerplaatsen, aldus de raad.

De Afdeling maakt in deze uitspraak onderscheid tussen beleid dat wordt opgenomen in beleidsregels en beleid dat kan worden afgeleid uit een vaste gedragslijn van een bestuursorgaan. De Afdeling oordeelt vervolgens dat artikel 3.1.2, tweede lid, onder a, van het Bro alleen toestaat dat wordt verwezen naar beleidsregels die bij besluit zijn vastgesteld (zoals bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb). Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, onder a, van het Bro kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Nu wordt verwezen naar gemeentelijk parkeerbeleid dat niet bij besluit is vastgesteld, wordt in strijd met dat artikel gehandeld. Het betoog slaagt.

Consequenties van de uitspraak 

Het borgen van parkeernormen in het bestemmingsplan is een lastige zaak, zo getuigen de vele uitspraken waarin het op dit punt verkeerd gaat. De consequenties kunnen groot zijn: zijn de parkeernormen niet goed geborgd, dan wordt het beroep gegrond verklaard en gaat het bestemmingsplan onderuit. Met deze uitspraak geeft de Afdeling weer duidelijkheid over het Raad van State-proof borgen van parkeernormen. Een (dynamische) verwijzing naar beleid houdt uitsluitend stand als dat beleid bij besluit is vastgesteld. De enkele verwijzing naar een vaste gedragslijn, is onvoldoende!

Bron: AbRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1800.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen