Home Kennis Derde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet

Derde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet

24 september 2013

Op 28 augustus 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de derde voortgangsrapportage (2012-2013) over de Crisis- en herstelwet (Chw) naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft de Minister het projectenboek van de 5e en 6e tranche aan de Kamer gezonden.

Conclusie is dat de Chw volgens bedoeling functioneert. Geschat wordt dat per jaar zo’n 500 tot 700 ruimtelijke besluiten profiteren van de vereenvoudiging en versnelling van het bestuursprocesrecht. De teller staat thans op 67 aangemelde innovatieve projecten: ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en lokale of (boven)regionale projecten met nationale betekenis.

Vooral gemeentelijke bestemmingsplannen

Gebleken is dat gemeenten veruit het grootste aantal besluiten publiceren waarop de Chw van toepassing is; bijna 70% van het totale aantal Chw-besluiten. De Chw wordt primair gebruikt voor bestemmings- en inpassingsplannen, projectplannen op grond van de Waterwet en Tracébesluiten. Geconstateerd wordt verder nog dat het geregeld voorkomt dat bij een besluit waarop de Chw van rechtswege van toepassing is, die toepasselijkheid ten onrechte niet vermeld wordt in het besluit. Het gaat met name om gemeentelijke bestemmingsplannen. Daar valt dus nog een wereld te winnen! Overigens komt het omgekeerde – de Chw wordt ten onrechte van toepassing verklaard – veel minder voor.

Versnelling beroepsprocedure

Interessant is dat het ten onrechte niet vermelden van de toepasselijkheid van de Chw gevolgen blijkt te hebben voor de doorlooptijd van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). Als de Afdeling er gaandeweg achterkomt dat de Chw van toepassing is, wordt de uitspraaktermijn van 6 maanden na afloop van de beroepstermijn (artikel 1.6 lid 4 Chw) veel minder vaak gehaald.

Al met al wordt in meer dan de helft van de Chw-zaken die termijn van 6 maanden wél gehaald. Als er niettemin een overschrijding plaatsvindt, is deze vaak beperkt tot een enkele maand.

Kennisoverdracht

Hoofdstuk 8 van de voortgangsrapportage legt dan ook de nadruk op (nog meer) kennisontwikkeling bij de verschillende overheden over de mogelijkheden die de Chw biedt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu steekt daar op verschillende manieren energie in: regiobijeenkomsten, kennis- en discussiebijeenkomsten, publicatie van ‘Eenvoudig beter in de praktijk’-brochures en door informatie op afroep beschikbaar te maken via de programmadirectie Eenvoudig Beter. Ten slotte biedt het Kenniscentrum Infomil een Helpdesk voor juridische vragen.

Ten slotte biedt de voortgangsrapportage bijzonder lezenswaardige en inspirerende achtergronden bij de verschillende projecten waarin al wordt geprofiteerd van de mogelijkheden van de Chw.

Bron: Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2012-2013, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bijlage bij TK 32127, nr. 170.

Zie voor een recent overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Crisis- en herstelwet: www.crisisenherstelwet.com.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail