Home Kennis De discussie over roetveegpieten is geen weigeringsgrond voor een evenementenvergunning

De discussie over roetveegpieten is geen weigeringsgrond voor een evenementenvergunning

6 december 2019
Marije van Mannekes
en
Laura van der Meulen

Sinterklaas heeft het land inmiddels alweer verlaten, maar ook hij ontkomt er niet aan een evenementenvergunning aan te vragen voor zijn grootse entree in Nederland. Voor alle activiteiten die kwalificeren als 'evenement' is immers een evenementenvergunning vereist. Het al dan niet verlenen van deze vergunning betreft een discretionaire bevoegdheid van de burgemeester, waarbij deze zelf invulling kan geven aan de in de APV geformuleerde weigeringsgronden: het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Een evenementenvergunning kan alleen om redenen van deze aard geweigerd worden. Een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 7 november jl. over de Sinterklaasintocht in Apeldoorn dit jaar maakt deze uitgangspunten weer eens duidelijk.

Waar ging de zaak over?

De burgemeester van de gemeente Apeldoorn heeft voor de landelijke intocht van Sinterklaas een evenementenvergunning afgegeven. De Nederlandse publieke omroep NTR heeft met de gemeente afgestemd dat bij de landelijke intocht uitsluitend roetveegpieten zullen worden ingezet. De gemeente en de organisator van de intocht hebben dit vervolgens in een persbericht bekend gemaakt.

Een tegenstander die de pieten liever volledig zwart geschminkt ziet, verzoekt de gemeente de evenementenvergunning in te trekken en handhavend op te treden. De verzoeker neemt daarbij een bijzonder standpunt in. De evenementenvergunning is volgens hem namelijk in strijd met het verbod op genocide en misdrijven tegen de menselijkheid als bedoeld in de Wet internationale misdrijven, omdat de figuur van Zwarte Piet is afgeschaft en vervangen is door de roetveeg Piet. De vergunning had om die reden geweigerd moeten worden, aldus verzoeker. Hij dient bij de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening in met als doel de evenementenvergunning te schorsen.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland beoordeelt inhoudelijk, ondanks dat twijfel bestaat of verzoeker als belanghebbende kan worden aangemerkt. Op voorhand is namelijk niet duidelijk dat hij een voldoende objectief, actueel, eigen en persoonlijk belang heeft dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen die menen dat Zwarte Piet een onderdeel moet vormen van de Sinterklaasintocht.

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de evenementenvergunning te schorsen. Daaraan ligt ten grondslag dat de burgemeester de gevraagde evenementenvergunning gelet op artikel 1:8 van de APV alleen kan weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. En geen van deze aspecten is onvoldoende gewaarborgd of in acht genomen, aldus de voorzieningenrechter .

Daar komt bij dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak in 2014 heeft overwogen dat het beoordelen van een evenementenvergunning plaats dient te vinden binnen de marges van een beperkt ‘openbare orde’ begrip, in die zin dat gedoeld wordt op het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatse. Dit is een beperktere uitleg van het begrip openbare orde dan verzoeker beoogt maar voor een uitgebreide discussie over de vraag of het begrip ruimer uitgelegd zou moeten worden bestaat geen ruimte in een voorlopige voorziening, aldus de voorzieningenrechter. Nu de evenementenvergunning bovendien niet ziet op de invulling van de tocht en de aanwezigheid en het uiterlijk van de Pieten, zal verzoeker zich tot de civiele rechter moeten wenden als hij wil opkomen tegen de vastgestelde kleur van de Pieten. De intocht van Sinterklaas kon dus gewoon doorgaan, mét roetveegpieten!

Raadpleeg hier de volledige uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 7 november jl. ECLI:NL:RBGEL:2019:5140.