Home Kennis BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

18 december 2017
Monique de Witte-van den Haak

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft medio november een nieuwe website gelanceerd over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De website www.wnra.nl richt zich op overheidswerkgevers en geeft informatie over wat nodig is om de overstap naar het private arbeidsrecht te maken. Ook geeft de site informatie over de consequenties van die overgang. De website geeft voorlichting over de Wnra op de wijze waarop de overheid ook informatie verstrekt over de Wet normering topinkomens (WNT) op de site www.topinkomens.nl. Www.wnra.nl is een goed vertrekpunt voor iedereen die informatie zoekt over de normalisering.

Normalisering

Naar verwachting zullen per 1 januari 2020 grote groepen ambtenaren de overstap maken van de ambtelijke aanstelling naar de arbeidsovereenkomst. Op die arbeidsovereenkomst zal dan geen publiekrechtelijke rechtspositieregeling meer van toepassing zijn maar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die wordt beheerst door de wet op de cao. De Wnra voorziet in overgangsrecht dat er ogenschijnlijk simpel uitziet. De aanstelling wordt van rechtswege een arbeidsovereenkomst (art. 14 Wnra). De rechtspositieregelingen vervallen en worden vervangen door een cao. Als die cao er niet tijdig is, gelden de rechtspositieregelingen als waren zij cao. Alleen bepalingen die in strijd zijn met dwingend civiel arbeidsrecht blijven dan buiten beschouwing (art. 17 Wnra). Voor eenieder die na de ingangsdatum in dienst treedt zal er in elk geval een arbeidsovereenkomst gereed moeten liggen.

Veel werk

Deze ogenschijnlijk eenvoudige regeling neemt niet weg dat er veel werk aan de winkel is. Niet alleen ligt er nog een flinke opgave bij de wetgever met het oog op het tot stand brengen van overgangswetgeving. De adviesaanvraag daarover zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 naar de Raad van State gaan en een klein jaar later worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Daarnaast zullen werkgevers zich moeten voorbereiden. Daarvoor geeft de website www.wnra.nl handige tips. Ook geeft de website een overzicht van wat al door de werkgeversorganisaties in de verschillende overheidssectoren wordt gedaan. En u kunt er vinden met wie u contact kunt opnemen met vragen.

Pionieren

De Wnra betekent een forse verandering voor de arbeidsverhoudingen en de wijze van totstandkoming van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. Onder het kopje “Wat verandert er?” behandelt de website de verschillen in vogelvlucht. De effecten daarvan zullen in de komende jaren geleidelijk duidelijk worden en vermoedelijk zullen zich nog talloze juridische vragen voor gaan doen. Het wordt pionieren. Omdat de stelsels van verschillende uitgangspunten uitgaan, kunnen bepaalde begrippen niet zomaar worden overgezet. De nieuwe website gaat bijvoorbeeld in op de mogelijkheid na normalisering nog disciplinaire maatregelen te treffen en maakt een korte vergelijking tussen strafontslag en ontslag op staande voet. Werkendeweg zullen alle betrokkenen de weg leren kennen in het nieuwe stelsel. In april 2017 verscheen er van de hand van BZK al een uitgebreide Q&A voor werkgevers over normalisering. Veel van de informatie daarin vind je op de website uitgebreider terug.

De website www.wnra.nl belooft dat de komende maanden steeds meer informatie en hulp beschikbaar komt. En er zal een nieuwsbrief volgen. Dat voorziet ongetwijfeld in een behoefte.

De website www.topinkomens.nl werkt onder meer met een rubriek “Vraag en antwoord” ten aanzien van veel gestelde vragen. Een dergelijke rubriek trof ik op www.wnra.nl nog niet aan. Ik schat echter in dat een soortgelijke rubriek ook op www.wnra.nl nog goede diensten zou kunnen bewijzen.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Monique de Witte-van den Haak