Home Kennis Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

Blogreeks “Het projectbesluit van de waterbeheerder” van start!

13 februari 2017
Jelmer Procee
en
Julian Kramer

In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet introduceert voor de waterbeheerders een nieuw instrument: het projectbesluit. Voor hoogwaterbeschermingsprojecten biedt het projectbesluit zowel kansen als verplichtingen. Niet alleen vanaf 2019, maar ook nu al! Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit en de bijbehorende procedure.

Het waterbeheer van de toekomst

Goed waterbeheer is in een waterland als Nederland essentieel. Klimaatverandering, en de daarmee gepaard gaande hoogwaterstanden, wateroverlast en droogte, bieden een uitdaging. Er ligt een aanzienlijke opgave voor de waterbeheerder, om het waterbeheer vroegtijdig op orde te hebben voordat deze ontwikkelingen daadwerkelijk een probleem gaan vormen, en om het waterbeheer nu en in de toekomst op orde te houden. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor hoogwaterveiligheid en zijn belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het Deltaprogramma en het daaruit voortvloeiende Hoogwaterbeschermingsprogramma, met onder andere de projecten van Zwakke Schakels en Ruimte voor de Rivier. De komende jaren zal dit werk worden voortgezet. Op 1 januari 2017 is bovendien een nieuwe normering voor primaire waterkeringen ingevoerd, die tot 2050 aanleiding geeft tot aanpassing van een groot aantal primaire waterkeringen.

De projectplanprocedure – de procedure van de artikelen 5.4 en 5.5 Waterwet voor de aanleg, verlegging of versterking van waterstaatswerken door of vanwege de waterbeheerder – speelt hierin een centrale rol.

Invoering van de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting in 2019, zal de projectplanprocedure in belangrijke zin wijzigen. In de Omgevingswet worden de Waterwet en 25 andere ruimtelijke wetten samengevoegd tot één ruimtelijk kader. Doordat een groot aantal ruimtelijke wetten in de Omgevingswet wordt geïntegreerd, wordt een nieuw, geharmoniseerd instrumentarium ingevoerd, bestaande uit zes kerninstrumenten. Eén daarvan is het projectbesluit, dat het projectplan Waterwet (en het inpassingsplan en het tracébesluit) zal vervangen. Het projectbesluit is een nieuw instrument met nieuwe mogelijkheden en verplichtingen en een eigen voorbereidingsprocedure.

Is uw projectplan ‘Omgevingswet-proof’?

Bij de voorbereiding van waterbeheerprojecten zal vroegtijdig rekening moeten worden gehouden met de komst van de Omgevingswet en de introductie van het projectbesluit. Met waterbeheerprojecten is immers vaak jaren gemoeid. De waterbeheerder kan halverwege de planvorming worden geconfronteerd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sluit het opgestelde (ontwerp)projectplan  wel aan bij de andere instrumenten van de Omgevingswet? Kan een projectplan dat ten tijde van de inwerkingtreding reeds in voorbereiding was nog wel worden vastgesteld? Voldoet de gevolgde projectplanprocedure aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan inspraak en verkenning van alternatieven? Of is het beter om alvast een projectbesluit nieuwe stijl voor te bereiden?

Om te voorkomen dat deze vragen halverwege het planvormingsproces opduiken is het van belang om huidige projecten ‘Omgevingswet-proof’ uit te voeren, door bij het opstellen van een projectplan nu al voor te sorteren op de komst van de Omgevingswet.

Blogreeks: het projectbesluit van de waterbeheerder

Door middel van een reeks blogberichten zullen wij u de aankomende weken wegwijs maken in het projectbesluit, de projectprocedure, de verschillen tussen het projectplan en het projectbesluit en de gevolgen (ook nu al!) van de ophanden zijnde wijziging voor uw project. Op die manier komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan en komt u goed beslagen ten ijs.

We zullen daarbij in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod laten komen:

1. Het projectplan en de projectprocedure van de Waterwet: hoe zit het nu?

2. Het projectbesluit

3. De verhouding van het projectbesluit met de andere instrumenten

4. De projectprocedure

5. Het voornemen en de voorkeursbeslissing

6. De projectprocedure en de milieueffectrapportage

7. Grondverwerving en schade

8. Overgangsrecht: nú al rekening houden met het projectbesluit!

Mocht u nog een onderwerp missen, laat het ons weten via: blogomgevingsrecht@pelsrijcken.nl

Op donderdag 9 maart a.s. zal ons jaarlijkse congres ‘Inzicht in het omgevingsrecht’ plaatsvinden. Het thema is dit jaar ‘klimaat en het omgevingsrecht’. In de workshop “Waterveiligheid: in 2050 op de norm, nu al aan de slag!” zullen wij ingaan op de belangrijkste waterrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de implementatie van de Waterwet in de Omgevingswet.