Home Kennis Blogreeks definitief Klimaatakkoord: Circulaire economie en inkoop gaan hand in hand

Blogreeks definitief Klimaatakkoord: Circulaire economie en inkoop gaan hand in hand

24 juli 2019
Elisa Palm
en
Samuel Berghoef

De circulaire economie in Nederland is in opkomst en krijgt steeds meer vorm. Logisch dat ook in het Klimaatakkoord de weg naar een volledig circulaire economie in 2050 nader is uitgewerkt. Hoe die weg met de nodige uitdagingen het beste te vervolgen? Hand in hand met inkoop. Een gemiste kans om dat niet te doen; inkoop is, zo onderstreept het Klimaatakkoord, een strategisch instrument waarmee bewust kan worden ingespeeld op duurzaamheid en het hergebruik van producten. Hierna een paar voorbeelden uit het Klimaatakkoord.

CO2-voetafdruk en circulair aanbesteden

Voor het realiseren van een circulaire economie wordt (het bepalen van) de CO2-voetafrduk van producten en de maximale benutting van (hernieuwbare) grondstoffen en materialen steeds belangrijker. Overheden en bedrijven kunnen met hun inkoopbeleid bijdragen aan het inkopen van klimaatvriendelijke producten en diensten. Wel is voor het creëren van internationale markten voor CO2-arme producten en diensten van belang om tot geharmoniseerde systemen van CO2-labelling te komen.

Onderzoek en het delen van kennis zijn daarbij wezenlijke randvoorwaarden. Via de Green Deal Circulair Inkopen en de Community of Practice Biobased Inkopen wordt de opgedane kennis gedeeld met uiteenlopende branches van het inkopende bedrijfsleven.

Klimaatneutrale en circulaire GWW

De Rijksoverheid heeft met andere overheden een stevige invloed op de ontwikkeling van de sector Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW), die vrijwel volledig afhankelijk is van overheidsinkoop. Daarom werken de overheden gezamenlijk toe naar klimaatneutraal en circulair aanbesteden, zodat deze sector als geheel klimaatneutraal gaat opereren.

Zo zullen het Rijk en andere overheden in de GWW klimaat-neutrale en circulaire innovaties binnen de eigen aanleg- en onderhoudsprocessen stimuleren. Dat doen zij door maatregelen te nemen op het gebied van materialen (denk aan asfalt, beton, grond en staal) en producten, bijvoorbeeld door middel van ketenakkoorden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van tools uit de aanpak Duurzaam GWW zoals DuboCalc, de CO2-prestatieladder en aanvullende inkoopcriteria. Ook scoort de Rijksoverheid bij aanbestedingen en uitvoering van GWW-projecten op CO2-uitstoot waarbij gunningsvoordeel wordt gegeven aan aanbieders met een lagere uitstoot.

Concrete afspraken Rijkspartijen voor circulair gebruik van grondstoffen

Door in de eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame oplossingen toe te passen en andere overheden te ondersteunen en te stimuleren wil de Rijksoverheid bijdragen aan de duurzame transitie van Nederland.

Met betrekking tot het circulair gebruik van grondstoffen spreken Rijkspartijen het volgende af:

  • Het Rijk draagt door circulair grondstoffengebruik bij aan het realiseren van de klimaatopgave van verschillende sectoren;
  • Het Rijk stimuleert circulair grondstoffengebruik via aanbestedingen gericht op hergebruik en substitutie van (niet-hernieuwbare door hernieuwbare) grondstoffen en innovatieve productiemethoden;
  • Het Rijk zet via zijn opdrachten ook nadrukkelijk in op verduurzaming en innovaties in de GWW, aangezien het Rijk daar met andere overheden een stevige rol heeft in de markt (100% overheidsinkoop);
  • Het Rijk spreekt uit dat in 2023 tien van de inkoopcategorieën (zoals bedrijfskleding, kantoorinrichting en ICT hardware) van het Rijk circulair zijn;
  • In 2030 wordt de kantorenportefeuille circulair beheerd;
  • Het Rijk verbreedt proefprojecten (bijvoorbeeld over CO2-schaduwbeprijzing) en ontwikkelt deze door.

Kortom: de bouwstenen voor de weg naar een circulaire economie krijgen steeds meer vorm. En samen met inkoop kan flink aan die weg worden getimmerd.