Home Kennis Bijeenkomst ‘Actualiteiten Onteigening’

Bijeenkomst ‘Actualiteiten Onteigening’

30 oktober 2015
Jelmer Procee

Op 29 oktober jl. heeft voor de vijfde maal de studiemiddag ‘Actualiteiten Onteigening’ plaatsgevonden op ons kantoor te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst kon een groot aantal bezoekers deelnemen aan twee verschillende interactieve workshops met interessante onderwerpen als eliminatie, vastgoed en actualiteiten administratieve procedure. Ook werd onze nieuwste kennisportal gelanceerd door Jelmer Procee.

Workshop Eliminatie

Tijdens de interactieve workshops werd er druk gediscussieerd over de verschillende onderwerpen. Zo werd door Martijn Scheltema en Ruben Wiegerink ingegaan op de conclusies van A-G Van Oven over de eliminatieregel. Ingevolge deze regel wordt het bestemmingsplan weggedacht bij de waardering van het onteigende als de aan het onteigende gegeven bestemming is bepaald door een ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan al bestaand (concreet) plan voor het werk waarvoor is onteigend. De discussie zag op de vraag of meerdere achtereenvolgende bestemmingsplannen kunnen worden geëlimineerd.

Workshop Vastgoed

In deze workshop werd door Jelmer Procee en Karin Haan aan de hand van casussen ingezoomd op de problemen die kunnen ontstaan in geval van vastgoed dat ‘onder water’ staat of de eigenaar geen nieuwe hypotheek kan krijgen vanwege strengere regelgeving. Daarnaast werd ingegaan op het berekenen van de woonlasten in het geval iemand van eigendom naar huur gaat (als vergelijkbaar woongenot). Door de deelnemers werd gediscussieerd over de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan in het kader van de schadeloosstelling.

Workshop Actualiteiten administratieve procedure

Door Monique Rus-van der Velde en Moniek Heerings zijn de actualiteiten op het gebied van minnelijke verwerving, onderhandelingen met derde-belanghebbenden, de noodzaak tot onteigening, de urgentie van de onteigening en het publieke belang dat met onteigening is gemoeid besproken met de deelnemers. Er was veel interactie en discussie, met name wat betreft het al dan niet bestaan van een plicht tot rappél en de reikwijdte van de plicht om andere oplossingen te onderzoeken. Ook zijn de interessante overwegingen van de Kroon ter zake van de Hedwigepolder besproken.