Home Kennis AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit kwaliteit leefomgeving

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Besluit kwaliteit leefomgeving

Op 1 juli jl. zijn de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit blogbericht wordt het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) op hoofdlijnen beschreven. Dit blog biedt inzicht in de vraag voor wie en wanneer het besluit van belang is en welke voorheen geldende besluiten het vervangt.

Wanneer is het voor wie van belang?

Het Bkl richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming. Het bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.

Verhouding tot de voorheen geldende regelgeving

Het Bkl bevat regels die afkomstig zijn uit ongeveer dertig verschillende AMvB’s. Besluiten die geheel zijn overgegaan naar dit besluit zijn het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Ook vanuit andere besluiten zijn grote delen overgegaan, bijvoorbeeld vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Stortbesluit bodembescherming en het Besluit omgevingsrecht. Ook komt dit besluit in de plaats van delen van wetten, zoals hoofdstukken 5, 11 en 12 van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij.

Waar gaat dit (ontwerp)besluit precies over?

Het Bkl omvat de regels die bestuursorganen moeten toepassen bij het uitoefenen van hun taken en bevoegdheden op het terrein van milieu, water, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur. De regels hebben betrekking op omgevingswaarden, uitvoering van specifieke taken, programma’s, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen, omgevingsvergunningen, projectbesluiten en monitoring. Elk van die onderwerpen is ondergebracht in een hoofdstuk van dit besluit. Deze regels geven duidelijk aan welke afwegingsruimte de bestuursorganen hebben. Op die manier wordt het voor gemeenten ook beter mogelijk om rekening te houden met verschillen tussen gebieden en om de beschikbare ruimte op een evenwichtige manier te verdelen.

Hoe nu verder?

De openbare internetconsultatie zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens worden de ontwerpbesluiten aan het parlement  voorgelegd. De planning is erop gericht de Omgevingswet met de bijbehorende AMvB’s in 2019 in werking te laten treden.

Bron: het Besluit kwaliteit leefomgeving