Home Kennis Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

12 februari 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. De voorzitter wil weten of bij een ruimtelijk plan - zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan - of een omgevingsvergunning zogenoemde "schaarse publieke rechten worden verdeeld".  Als dat het geval is, dan zouden daarbij namelijk eisen kunnen gelden zoals die ook bij de verdeling van schaarse vergunningen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een transparante procedure waarin potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar het project of de vergunning.

Achtergrond

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vraagt de conclusie in een zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde' en de bijbehorende omgevingsvergunning. Het project maakt de bouw mogelijk van 91 nieuwe windturbines en voorziet in de sanering van 221 bestaande windturbines in het zuidelijk deel van Flevoland. Het is de bedoeling dat slechts één initiatiefnemer het windpark kan realiseren. Besloten is dat Windpark Zeewolde B.V. het project mag gaan uitvoeren. Eigenaren van omliggende percelen en eigenaren van bestaande windturbines zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is de procedure niet transparant verlopen en had er een openbare aanbesteding plaats moeten vinden. Hierdoor hadden zij zelf in aanmerking kunnen komen om (een deel van) het project uit te voeren.

Verzoek aan staatsraad advocaat-generaal

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven ten eerste gevraagd te onderzoeken of bij een ruimtelijk besluit, zoals in dit geval een rijksinpassingsplan en/of de bijbehorende omgevingsvergunning, sprake kan zijn van een situatie waarbij schaarse publieke rechten worden verdeeld. Zo ja, dan is de vraag onder welke omstandigheden dat het geval is. Is bijvoorbeeld de eigendomssituatie van belang of speelt mee dat het ruimtelijk besluit al dan niet een economische dienst mogelijk maakt? Ten tweede wil de Afdeling bestuursrechtspraak van de staatsraad advocaat-generaal weten aan welke eisen de procedure moet voldoen als ruimtelijke besluiten genomen worden die schaarse publieke rechten verdelen. Volgen daarbij bijvoorbeeld eisen over het toedelen van de planologische mogelijkheden en de duur van de besluiten?

Verdere verloop van de procedure

De Afdeling bestuursrechtspraak zal de zaak met nummer 201708525/1 op maandagmiddag 9 april 2018 op een zitting van de meervoudige kamer behandelen. Binnen zes weken na de zitting neemt de staatsraad advocaat-generaal de conclusie. Partijen krijgen vervolgens twee weken de tijd om daarop te reageren. Hierna zal de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen in deze zaak.

Nemen van een conclusie

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet. Met het nemen van een conclusie door de staatsraad advocaat-generaal wordt meer dan met de rechterlijke uitspraak zelf gelegenheid geboden om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. De conclusie draagt bij aan de rechtseenheid en rechtsontwikkeling.

Bron: Raad van State

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail