Home Kennis 30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar

30%-regeling verkort van 8 naar 5 jaar

24 mei 2018
Annette de Jong

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit die Nederlandse werkgevers ondersteunt bij het aantrekken van buitenlandse werknemers. Na een eerdere aanscherping van de regeling in 2012 is het kabinet van plan om de looptijd per 1 januari 2019 te verkorten van 8 naar 5 jaar. Het kabinet volgt hiermee een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de 30%-regeling. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Dit kan in de praktijk verstrekkende gevolgen hebben.

De 30%-regeling

De 30%- regeling is opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. In de kern biedt de regeling werkgevers de mogelijkheid om werknemers met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is uit het buitenland aan te trekken en die werknemers voor de duur dat zij in Nederland werken een deel van het loon (maximaal 30%) belastingvrij te vergoeden. Dit belastingvoordeel is bedoeld om de extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken (denk aan extra reiskosten, dubbele woonlasten, hogere kosten voor levensonderhoud: samen aangeduid met het begrip ‘extraterritoriale kosten’) te compenseren.

Doelstellingen

De 30%-regeling kent drie doelstellingen:

1. het aantrekken van werknemers uit het buitenland met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is;

2. het leveren van een bijdrage aan het aantrekkelijk en competitief houden van het Nederlandse vestigingsklimaat;

3. het verminderen van de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers.

Aanscherping van de 30%-regeling

De 30%-regeling is per 1 januari 2012 aangescherpt. Daarbij is de regeling onder meer verkort van 10 naar 8 jaar.

In 2017 heeft er een evaluatie van de 30%-regeling plaatsgevonden. Hierin is geconcludeerd dat de 30%-regeling gelet op de hiervoor genoemde drie doelstellingen van de regeling doeltreffend is. Ook is de regeling doelmatig doordat de opbrengsten van de 30%-regeling groter zijn dan de kosten. Wel komt in de evaluatie naar voren dat de looptijd van de regeling ruim is. De meeste omringende landen met een vergelijkbare regeling hanteren een looptijd van 5 jaar. Die periode sluit aan bij de bevinding dat zo’n 80% van de ingekomen werknemers in Nederland de 30%- regeling niet langer dan 5 jaar gebruikt. Daarbij is opgemerkt dat van de groep werknemers die de regeling wel langer dan 5 jaar gebruikt, zich een substantieel deel niet tijdelijk maar langdurig in Nederland vestigt. Lees: voor die gevallen van langdurige vestiging is een vergoeding van extraterritoriale kosten niet bedoeld.

Het kabinet vindt deze bevindingen uit de evaluatie overtuigend. In lijn daarmee is de aanbeveling om de duur van de 30%-regeling naar 5 jaar te verkorten opgenomen in het regeerakkoord.

Ingangsdatum verkorting looptijd

Het is de bedoeling dat de verkorting van de maximale looptijd van 8 naar 5 jaar (na instemming door de Kamer) ingaat per 1 januari 2019. De wijzigingen zullen in het Belastingplan 2019 worden opgenomen, dat op Prinsjesdag openbaar wordt gemaakt.

De maximumperiode van 5 jaar gaat ook gelden voor de mogelijkheid voor een werkgever om in plaats van de (forfaitaire) 30%-regeling de werkelijke door de werknemer gemaakte extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden.

De rest van de regeling (zoals de 150-kilometergrens en de inkomenseisen) blijft ongewijzigd.

Geen overgangsrecht, dus…

Zoals het er nu naar uit ziet, komt er geen overgangsrecht. Dat betekent dat ook voor  werknemers die op dit moment al gebruik maken van de 30%-regeling, per 1 januari 2019 een maximale looptijd van 5 jaar gaat gelden. Het kan dus gebeuren dat de aangepaste regeling al over een (ruim) half jaar effect heeft op het inkomen van de ingekomen werknemer. Het nettoloon zal dan, door het wegvallen van het belastingvoordeel, opeens en eerder dan voorzien aanzienlijk lager zijn.

Om discussies en misverstanden te voorkomen raden wij werkgevers aan om alle werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling over de op handen zijnde wijziging van de 30%-regeling te informeren, de (resterende) looptijd in kaart te brengen en de looptijd per 1 januari 2019 opnieuw te bepalen.

Bron: Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Annette de Jong
Annette de Jong