Home Expertise Sensordata

Sensordata

Eén van de meest besproken onderwerpen in het kader van Smart Cities is sensordata. Data gewonnen met sensoren in de openbare ruimte, door overheden, marktpartijen of individuele burgers. Hierbij kun je denken aan het meten van geluid, luchtkwaliteit en wifi-tracking. Maar ook het combineren van data afkomstig van diverse sensoren in uitgaanscentra, waaruit een sfeer kan worden afgeleid zodat men tijdig preventieve maatregelen kan nemen bij het registreren van een negatieve sfeer.

Juridische vraagstukken bij sensordata

Het aantal sensoren in de openbare ruimte stijgt, evenals het aantal bijbehorende juridische vraagstukken. Wie is bijvoorbeeld eigenaar van de data en wie kan daarover beschikken? En wie bepaalt dat eigenlijk? Onder andere om te voorkomen dat gemeenten data terug moeten kopen hangen enkele gemeenten in Nederland - waaronder Amsterdam en Eindhoven - het Open Data Principe aan: de gemeente geeft toestemming aan marktpartijen om sensoren te plaatsen, mits deze sensordata ter beschikking gesteld wordt aan iedereen. Een interessante gedachte, maar wat betekent dat weer voor de verdienmodellen van marktpartijen? En wat voor rol dient de overheid te vervullen? Enerzijds heeft zij een zorgplicht - denk aan privacybescherming - naar haar burgers, anderzijds wil zij innovatie stimuleren waarbij goede inkoopvoorwaarden en het voldoen aan de subsidieverordening ook weer belangrijk zijn.

Roundtable over sensordata

Wij merkten dat bij onze cliënten dit soort vraagstukken meer en meer speelden en er een behoefte aan discussie ontstond. Samen met instanties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord-Brabant, het Rathenau Instituut en gemeenten/metropoolregio's als Eindhoven, Amsterdam en Den Haag, organiseert Pels Rijcken roundtables over sensordata. Niet alleen in het kader van kennisdeling, maar ook om de juridische (en maatschappelijke en ethische) vraagstukken die spelen met elkaar te bespreken en te beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag welk instrument het best past bij de verschillende rollen die de overheid vervult. Is dat altijd regelgeving, of kunnen bepaalde belangen net zo goed of beter behartigd worden met privaatrechtelijke instrumenten zoals overeenkomsten en algemene voorwaarden? Wat kan er bereikt worden met financiële instrumenten zoals subsidiëring en de inkoopstrategie? Waar liggen kansen voor niet-bindende 'spelregels' of zelfregulering? Genoeg stof voor volgende roundtables.

Pels Rijcken uw innovatiepartner

Door onze aanzienlijke ervaring met overheden en diverse Smart City-projecten heeft Pels Rijcken alle specifieke juridische kennis en ervaring in huis die een rol kan spelen bij vraagstukken rondom sensordata en het plaatsen van nieuwe sensoren in de openbare ruimte. Wij helpen graag innovaties juridisch wél mogelijk te maken en onze ervaring is dat als in een vroeg stadium al wordt nagedacht over de juridische mogelijkheden, dit de kans van slagen van een sensordata-project ten goede komt.

Bent u ook bezig met vraagstukken rondom sensordata? Wij horen graag van u. Neemt u gerust contact met ons op en wellicht vragen we u uw bijdrage te delen tijdens een volgende roundtable.