Home Expertise Milieu

Milieu

De bescherming van het milieu is een belangrijk onderdeel bij planvorming en vergunningverlening. Het milieurecht omvat een breed scala aan onderwerpen, zoals luchtkwaliteit, geluid, bodem, water en externe veiligheid. Deze onderwerpen spelen in procedures omtrent omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving vaak een grote rol en de wet- en regelgeving en jurisprudentie hierover is volop in beweging. Het milieurecht is complex en wordt voor een belangrijk deel ook gevormd door Europeesrechtelijke regelgeving.

Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en adviseren u hier graag over.

Milieuzonering

Onder de Omgevingswet is flexibele planvorming en organische gebiedsontwikkeling een uitgangspunt. Een belangrijk punt van aandacht daarbij vormt de wijze waarop bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen, zich tot elkaar verhouden. Bij het opstellen van omgevingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen dient hier rekening mee te worden gehouden. Essentieel is dat goed nagedacht wordt over de wijze waarop gemeenten enerzijds genoeg ruimte laten voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, en anderzijds voorkomen dat bedrijfsactiviteiten van bedrijven niet worden beperkt en overlast van bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Onze specialisten hebben ruime ervaring met adviseren en procederen over milieuzonering in ruimtelijke plannen.

Emissies naar de lucht van industriële bedrijven

Een belangrijk onderwerp binnen het milieurecht dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is, betreft het stellen van voorwaarden aan emissies naar de lucht van industriële bedrijven. De emissies worden voor een belangrijk deel gereguleerd door Europese regelgeving, zoals de Richtlijn Industriële Emissies, BREF-documenten en BBT-Conclusies. Onder meer in het licht van het Schone Lucht Akkoord, dat mede beoogt verlaagde industriële emissies naar de lucht bereiken, wordt steeds vaker in de praktijk tot strengere luchtemissienormering overgegaan. Het team Omgevingsrecht is voortdurend goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden die uit wet- en regelgeving volgen met betrekking tot het opleggen en/of wijzigen van vergunningvoorschriften inzake dergelijke emissies.

Maatwerk bij reguleren milieubelastende activiteiten

Onder de Omgevingswet worden milieubelastende activiteiten (hoofdzakelijk) gereguleerd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (het Bal). In het Bal zijn ruime mogelijkheden voor maatwerk opgenomen, al zijn die mogelijkheden niet onbeperkt. Uiteraard adviseren wij u graag over de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt om maatwerk toe te passen op concrete milieubelastende activiteiten.