Home Sector Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

De onderwijssector is meer dan ooit in beweging, net als het brede scala aan rechtsgebieden dat erbij betrokken is. Maatschappelijke veranderingen zijn groot en daarmee nemen de eisen die worden gesteld aan onderwijsinstellingen en hun organen toe.

Niet alleen op het gebied van kwaliteit, ook op het gebied van transparantie, verantwoording en governance. En hoewel dat niet steeds zo wordt ervaren, is er ondertussen sprake van een vermindering van het aantal regels.

Ondanks het belang van de veranderende regelgeving dient de focus te blijven liggen bij datgene waar het écht om draait: scholieren en studenten opleiden en voorbereiden op de toekomst en, in het geval van hoger onderwijsinstellingen, het verrichten van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Advocaten en notarissen onderwijssector

De advocaten van de sector Onderwijs van Pels Rijcken volgen alle ontwikkelingen op de voet. Ze zitten niet alleen qua regelgeving dicht bij het vuur, ze dragen in de zaken die ze behandelen ook actief bij aan de rechtsvorming binnen de onderwijssector. Daarnaast zijn zij op verschillende niveaus aangesloten bij wat er speelt binnen het onderwijs. Zij zijn niet alleen adviseur maar in een aantal gevallen als ouder en bestuurder ook betrokken bij het veld. Zij kennen de sector op alle niveaus: het primair, voortgezet en beroepsonderwijs en het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

De advocaten van Pels Rijcken adviseren in de onderwijssector zowel publieke als private cliënten. Zij combineren daarbij hun kennis van de sector met kennis en praktijkervaring binnen de ver-schillende relevante rechtsgebieden.

De onderwijssector heeft behoefte aan kennis in de breedte (meerdere rechtsgebieden) én de diepte (specifiek toegepast binnen het onderwijs). Zonder kennis van de sector en ervaring met de specifieke regelingen is de kans op brokken vrij groot. Zo is de overdracht van vastgoed buiten de onderwijssector een bekend fenomeen waarvan menigeen de regels kent. Binnen het onderwijs gelden op het gebied van onderwijshuisvesting specifieke regels die niet mogen worden gemist en bij verkeerde toepassing kunnen leiden tot nietigheid.

Dat geldt ook op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschap binnen het onderwijs. Op het laatste terreinhebben personeel, studenten en ouders elk een eigen positie en eigen(instemmings)-rechten. De advocaten van Pels Rijcken beheersen de finesses van de ingewikkelde medezeggen-schapsstructuur en hebben de benodigde ervaring binnen de sector. Zij signaleren ook vroegtijdig wat er in andere relevante sectoren plaatsvindt, zoals in de zorg en binnen het bredere ambtenarenrecht. Het gaat daarbij niet zelden om delicate kwesties, want onderwijs is bij uitstek mensenwerk.

Pels Rijcken is expert als het gaat om statuten, stichtingen- en verenigingsrecht en governance in de sector. Vaak spelen er zaken op het grensvlak van privaat en publiek recht. Dit ingewikkelde speelveld kent geen geheimen voor de specialisten van Pels Rijcken. Niet verrassend dus, dat zij verschillende onderwijsinstellingen, koepels en andere partijen in de sector bijstaan. Hier voelen de advocaten en notarissen van de sector Onderwijs van Pels Rijcken zich bij thuis; ze spreken de taal van stakeholders en deinzen niet terug voor het complexe publiekrechtelijk kader.