Home Kennis Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Op 16 februari 2023 heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in consultatie gebracht. Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, provincies en gemeenten meer mogelijkheden om samen regie te voeren op de volkshuisvesting. Overheden krijgen in de wet meer grip op de hoeveelheid te bouwen woningen, waar en voor wie wordt gebouwd.

Regie op hoeveelheid woningen en locaties

Er wordt een verplichting geïntroduceerd voor Rijk, provincies en gemeenten om gezamenlijk een volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de (regionale) bouwopgave. De wet geeft in dat kader zowel het Rijk als provincies de bevoegdheid om instructies te geven en daarmee bijvoorbeeld een knoop door te hakken over een nieuwbouwlocatie. Als overheden er gezamenlijk niet uitkomen kan het Rijk in het uiterste geval woningbouwlocaties afdwingen.

Regie op betaalbaarheid

De minister heeft geconstateerd dat het grootste gedeelte van de nieuwbouwwoningen nu wordt gebouwd in het duurdere segment. Het is de wens van de minister om meer balans in de woningvoorraad te brengen en te zorgen voor meer nieuwbouw van betaalbare woningen (zowel koop- als huurwoningen). Zo moeten gemeenten 40% van hun nieuwbouwopgave voor middeninkomens realiseren. Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten hun nieuwbouwopgave voor 30% voorzien van sociale huur.   

Versnellen procedures

De minister wil voorts bouwprojecten versnellen. Om die versnelling in te zetten komt er voor sommige bouwprojecten één gang naar de rechter in plaats van twee en doet de bestuursrechter binnen zes maanden uitspraak.

Regie evenredige verdeling

Voor sommige groepen is het extra lastig om een woning te vinden, zoals voor mensen die uitstromen vanuit de GGZ of de maatschappelijke opvang. Dit wetsvoorstel creëert meer mogelijkheden voor mensen die met urgentie een woning nodig hebben. Gemeenten moeten in hun huisvestingsverordening een urgentieregeling vaststellen, waarbij ze verplicht een aantal landelijk geldende categorieën ‘urgent woningzoekenden’ moeten opnemen.

Verstevigen van lokale prestatieafspraken

Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s doorwerking krijgen in de lokale prestatieafspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Indien een geschil ontstaat bij het maken en/of het uitvoeren van deze lokale prestatieafspraken kan dit geschil worden voorgelegd aan de minister. De minister wint dan onafhankelijk advies in en doet op basis daarvan vervolgens een bindende uitspraak.

De consultatieversie van het wetsvoorstel en de toelichting daarop is hier te raadplegen.

Vragen? De vastgoedspecialisten van Pels Rijcken adviseren woningcorporaties, gemeenten, provincies en het Rijk over de gevolgen van dit wetsvoorstel. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem contact op met Maryse Mesu of Jonne Fluitsma.