Home Kennis Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

30 september 2021
Maryse Mesu-Abbekerk
en
Etta Eringa
Op 1 september is de consultatie voor het ‘Wetsvoorstel goed verhuurderschap’ gesloten. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om landelijke geüniformeerde voorschriften en werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen om goed verhuurderschap te bevorderen.

Aanleiding

Aanleiding voor dit wetsvoorstel zijn de gesignaleerde malafide huurpraktijken die het gevolg zijn van de schaarste op de woningmarkt, waardoor de positie van de huurder is verzwakt en de huurder niet altijd in staat is zich tegen misstanden te verzetten, aldus de Memorie van Toelichting. Huurders die door dit wetsvoorstel moeten worden beschermd zijn bijvoorbeeld arbeidsmigranten en personen die te maken krijgen met discriminatie. Andere voorbeelden van malafide huurpraktijken die het wetsvoorstel moet tegengaan zijn excessieve huurprijzen, achterstallig onderhoud, intimidatie en illegale verhuur.

Het wetsvoorstel is tot stand gekomen na een tweejarige pilot ‘aanpak goed verhuurderschap’, die in 2018 door de minister van Binnenlandse Zaken Ollongren is gelanceerd. Deze pilot heeft duidelijk gemaakt dat gemeenten aanvullende wettelijke mogelijkheden nodig hebben om goed verhuurderschap te bevorderen en excessen op de woningmarkt tegen te kunnen gaan.

Doel

Het wetsvoorstel beoogt in deze behoefte te voorzien. De nieuwe regeling geeft gemeenten de mogelijkheid om algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren om malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Daarbij krijgt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid de vergunning in bepaalde gevallen te weigeren en in te trekken of zelfs het beheer van de huurwoning over te nemen. Tot slot komt er een laagdrempelig meldpunt voor woningzoekenden en huurders. Op die manier verkrijgt de gemeente meer controle op huurpraktijken in bepaalde regio’s en zijn huurders beter beschermd tegen ongewenst huurgedrag.

Rol voor gemeenten

In het wetsvoorstel is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Pels Rijcken kan gemeenten over deze nieuwe rol adviseren en waar nodig juridisch bijstaan in de implementatie en uitvoering daarvan.

Zie ook ons blog van 28 november 2022 over het wetsvoorstel Wet goed verhuurderschap