Home Kennis Wet vaste huurcontracten aangenomen

Wet vaste huurcontracten aangenomen

Op 14 november is de Wet vaste huurcontracten aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet beperkt de mogelijkheden tot het aangaan van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige en onzelfstandige woningen. Daarmee wordt de regeling die in 2016 met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is ingevoerd, weer teruggedraaid. Aanleiding daarvoor is dat er te vaak tijdelijke contracten werden aangeboden, waardoor de positie van de huurder onder druk kwam te staan. Tijdelijke huurcontracten leidden bij huurders tot veel onzekerheid en na afloop van een tijdelijk contract werden huurders vaak geconfronteerd met een fikse huurverhoging.

Belangrijkste wijzigingen en uitzonderingen

Onder de nieuwe wet worden vaste huurcontracten weer de norm. Tijdelijke verhuur van woonruimte zal alleen in de volgende omstandigheden mogelijk zijn:

  • Indien de voormalige bewoner dan wel huurder opnieuw het gehuurde wil bewonen middels een diplomatenclausule.
  • Als er sprake is van een doelgroepencontract op grond van artikel 7:274a tot en met 7:274f BW. Denk hierbij aan het verstrekken van de woning aan studenten, gehandicapten en in het geval van dringend eigen gebruik. Hierbij blijft de beschermingsmaatregel intact, inhoudende dat een verhuurder verplicht is om een huurder uit dezelfde doelgroep te huisvesten na afloop van de huurovereenkomst.
  • Vakantiehuur en wisselwoningen.
  • Verhuur zoals bepaald in artikel 15 en 16 van de Leegstandswet.
  • Hospitaverhuur.
  • Ingevolge artikel 22a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV).

De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juli 2024 en geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Dat betekent dat vóór die datum gesloten en nog te sluiten tijdelijke huurovereenkomsten geldig blijven.

Wet goed verhuurderschap

Dat de wetgever in toenemende mate oog heeft voor de positie van de huurder, blijkt ook uit de Wet goed verhuurderschap, die per 1 januari 2023 in werking is getreden. Deze wet beoogt huurders te beschermen tegen malafide huurpraktijken zoals excessieve huurprijzen, achterstallig onderhoud, intimidatie en illegale verhuur. In deze wet is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Zo moeten gemeenten per 1 januari 2024 een meldpunt inrichten waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag.

Welke rol kan Pels Rijcken vervullen?

Pels Rijcken kan adviseren over de implicaties van deze nieuwe wetgeving. Heeft u vragen, neem dan contact op met Maryse Mesu-Abbekerk of Judith van der Deijl.

Bron: Wet vaste huurcontracten