Home Kennis Van bestuurder tot baliemedewerker: Over toerekening van wetenschap aan rechtspersonen

Van bestuurder tot baliemedewerker: Over toerekening van wetenschap aan rechtspersonen

6 maart 2024
Hans van Wijk
en
Jerre de Jong

Maatstaf voor de beoordeling of een rechtspersoon bepaalde kennis heeft, is of die kennis in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als kennis van de rechtspersoon. Dit artikel schetst eerst de nadere invulling van deze maatstaf in oudere uitspraken van de Hoge Raad en in de literatuur. Daarna wordt de jurisprudentie van de afgelopen vijf jaar besproken.

Inleiding

Een rechtspersoon is een juridische constructie die niet werkelijk zelf kan handelen of weten. De rechtspersoon wordt in het recht echter in belangrijke mate hetzelfde behandeld als een natuurlijk persoon. Zo stelt art. 2:5 BW een rechtspersoon voor het vermogensrecht in beginsel gelijk aan een natuurlijk persoon. Rechtsregels waarin de aan- of afwezigheid van bepaalde wetenschap wordt verlangd,1 zijn doorgaans dan ook zonder meer eveneens van toepassing op rechtspersonen. De vraag kan dan opkomen hoe moet worden vastgesteld of een rechtspersoon de voor die toepassing relevante wetenschap heeft. Dit artikel bevat eerst een meer algemene paragraaf over de daarvoor geldende uitgangspunten. In de tweede paragraaf wordt recente jurisprudentie behandeld. De slotparagraaf bevat enkele conclusies.

Van bestuurder tot baliemedewerker: Over toerekening van wetenschap aan rechtspersonen

Auteurs: J. de Jong en J.W.H. van Wijk
Bron: TOP 2023/396

Downloaden